Potpisan Memorandum o razumevanju

<p style="text-align: justify;"> - U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ''IPA 2007'' – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va u Sr­bi­ji ko­je

Kreativne radionice – put do posla

<p style="text-align: justify;">- Uoči Us­kr­sa po­se­ti­li smo Me­đu­op­štin­sku or­ga­ni­za­ci­ju sle­pih i sla­bo­vi­dih, a ta­mo, at­mos­fe­ra po­ma­lo ne­u­o­bi­ča­je­na za ovu vr­stu in­va­lid­nih li­ca: far­ba­ju se us­kr­šnja ja­ja, de­ko­ri­šu cvet­ni aran­žma­ni, sve

„Si­stem 48″ – re­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U zgra­di Op­šti­ne Ru­ma, u Or­lo­vi­će­voj uli­ci, 20. apri­la je or­ga­ni­zo­va­na pre­zen­ta­ci­ja jed­nog no­vog pro­jek­ta, za­po­če­tog pre ne­ko­li­ko me­se­ci. Reč je o ''Si­ste­mu 48''

Maske, šarena jaja i crteži

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Vi­še od 200 naj­mla­đih su­gra­đa­na - pred­ško­la­ca i uče­ni­ka ni­žih raz­re­da osnov­nih ško­la uče­stvo­va­lo je  21. apri­la u ma­ni­fe­sta­ci­ji " U su­sret Us­kr­su" ko­ju

Šljunčenje atarskih puteva

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Mi­nu­le sed­mi­ce u Sa­la­šu No­ćaj­skom na­sta­vlje­no je šljun­če­nje atar­skih pu­te­va. Ra­di­lo se u po­te­si­ma Koj­ša i Mo­dran, a na­red­ne fa­ze po­sla ob­u­hva­ti­će po­te­se kod

Duhovni život kroz objektiv

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, a ta­kva oce­na pri­hva­će­na je i, 4. apri­la, na re­dov­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne Dru­štva, pri­li­kom raz­ma­tra­nja iz­ve­šta­ja o ra­du za 2010. go­di­nu.</p> <p style="text-align: justify;">To­kom pro­te­kle go­di­ne,

U Irigu se odvija FEDAS

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Kul­tur­ni ži­vot Iri­ga obe­le­žen je ovih da­na po­zo­ri­štem - od 9. do 17. apri­la, u Do­mu kul­tu­re, na ''da­ska­ma ko­je ži­vot zna­če'', od­vi­ja se

Predsednica u Vašici i Batrovcima

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi u sva­kom se­lu, te da za­jed­nič­ki,