Re­no­vi­ra­na am­bu­lan­ta

Zdrav­stve­na sta­ni­ca u Kr­nje­šev­ci­ma pre­u­re­đe­na je po­sle 15 go­di­na. Pro­sto­ri­je su kom­plet­no okre­če­ne, ure­đe­ne su boks če­ka­o­ni­ce, le­kar­ske so­be i sa­ni­tar­ni čvor, za­me­nje­ne su plo­či­ce, na­me­štaj i ugra­đen je IC

O slu­žbe­noj upo­tre­bi je­zi­ka i pi­sma

Pro­te­klog pet­ka pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić i nje­ni sa­rad­ni­ci pri­mi­li su de­le­ga­ci­ju Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta slo­vač­ke na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne, pred­stav­ni­ke Ma­ti­ce slo­vač­ke, Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve i slo­vač­kih kul­tur­no – umet­nič­kih dru­šta­va, sa

Glav­ni mo­tiv mla­dih – po­slov­no is­ku­stvo

<p style="text-align: left;"><strong> Stara Pazova - </strong>U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi pe­to­ri­ci pri­vred­ni­ka iz ove op­šti­ne ko­ji su za­po­sli­li sed­mo­ro mla­dih vi­sko­o­bra­zo­va­nih pri­prav­ni­ka, uru­če­ni su za­klju­če­ni ugo­vo­ri o fi­nan­si­ra­nju pri­prav­ni­ka

Doček uz „Ateist rep“

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Mitrovčane koji se odluče da najluđu noć provedu na gradskom trgu uveseljavaće novosadski ansambl "Ateist rep". Predstavnici poznatog benda su sa vršiocem dužnosti direktora Centra za kulturu

Rođendan šidske Biblioteke

<strong> Šid</strong> - Narodna biblioteka "Simeon Piščević" u Šidu će 17.decembra proslaviti 162. rođendan. Radnici biblioteke će ovaj značajan jubilej obeležiti u petak, 16.decembra, prigodnim

„Menjamo žene“ u Šidu

<strong> Šid</strong> - Večeras će na sceni KOC-a biti odigrana predstava "Menjamo žene", tekstopisca i režisera Radeta Vukotića, u kojoj glume Mina Lazarević, Milan Kalinić, Ivana Knežević i Srđan Ivanović. Predstava

Akcija davanja krvi

- Sutra, 15.decembra, u organizaciji Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi iz Sremske Mitrovice, u zdravstvenoj stanici u Kukujevcima, biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U akciji

Doček uz „Ateist rep“

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Mitrovčane koji se odluče da najluđu noć provedu na gradskom trgu, uveseljavaće novosadski ansambl "Ateist rep", kao glavni orkestar novogodišnjeg dočeka. Predstavnici poznatog benda su sa vršiocem