„Pesnički Srem“ na dlanu

<strong> Beočin</strong> - Predstavljanjem antologije <em>Pesnički Srem</em> i scenskog resitala <em>Služba svetim Brankovićima</em>, koje je priredio prof. dr , urednik kulturne rubrike "Sremskih novina", koji se osvrnuo i na početke izlaženja

Novi-stari sjaj za tri godine

<strong> Beočin-Novi Sad</strong> - Između opštine Beočin i novosadske firme "Futurizam" nedavno je potpisan ugovor o zakupu beočinskog Starog (Špicerovog) dvorca i na taj način pružena možda poslednja prilika da se

Ba­no­štor me­đu naj­u­spe­šni­ji­ma

Na upra­vo odr­ža­nom 44. me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du, ko­ji je oku­pio vi­še od 400 iz­la­ga­ča iz ze­mlje i ino­stran­stva, op­šti­na Be­o­čin se po tre­ći put pred­sta­vi­la u okvi­ru

Pred­sta­vlje­ni tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li

Na­stu­pom Srp­skog kul­tur­no umet­nič­kog dru­štva „Sve­ti Sa­va“ i Tam­bu­ra­škog or­ke­stra, Op­šti­na Šid je pred­sta­vi­la svoj tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal na pro­šlo­ne­delj­nom Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du. Pr­vi dan bio je po­sve­ćen

Otvo­re­na elek­tron­ska či­ta­o­ni­ca

Dan Bi­bli­o­te­ke “Do­si­tej Ob­ra­do­vić” Sta­ra Pa­zo­va obe­le­žen je, ka­ko re­če di­rek­tor usta­no­ve Rat­ko Čo­la­ko­vić u zna­ku dva do­ga­đa­ja. Pr­vi je, dva ve­ka od ka­ko je Do­si­tej Ob­ra­do­vić či­je ime ova

Šan­sa za no­va za­po­šlja­va­nja

No­va fa­bri­ka far­ma­ce­ut­skih pro­iz­vo­da u čvr­stom ob­li­ku Kom­pa­ni­je “Ivan­čić i si­no­vi” otvo­re­na je 28. sep­tem­bra u Sta­rim Ba­nov­ci­ma. Fa­bri­ka je pro­jek­to­va­na i iz­gra­đe­na u sa­rad­nji sa Bu­gar­skom kom­pa­ni­jom “So­far­ma” (Sop­har­ma)

Ru­si i Ame­ri raz­bi­ja­ju be­ton

Jed­na, je­din­stve­na ma­ši­na u Evro­pi i jed­na od tri u sve­tu ko­ja raz­bi­ja de­be­le slo­je­ve be­to­na pu­tem vi­so­kih fre­kven­ci­ja, iz Ru­si­je je kra­jem sep­tem­bra sti­gla na sta­ri put Be­o­grad –

Ostva­re­nje bu­dže­ta 55 od­sto

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj pro­šle sre­de, pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne, raz­ma­tra­no je iz­vr­še­nje bu­dže­ta za pr­vih šest me­se­ci ove go­di­ne. Evi­dent­no je da i da­lje manj­ka