„Deset lekcija koje život znače“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> u pro­šli čet­vra­tak de­li­li su edu­ka­tiv­ne bro­šu­re (dve sli­kov­ni­ce i je­dan in­ter­ak­tiv­ni DVD s de­se­tak fil­mo­va) ko­je sa­dr­že osnov­na pra­vi­la o sa­o­bra­ća­ju uče­ni­ci­ma pr­vih raz­re­da

Dogovor sa potrošačima oko duga

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko sma­nji­ti du­go­va­nja i tro­ško­ve unu­tar pred­u­ze­ća a ''In­gas'' uči­ni­ti još uspe­šni­jom fir­mom, glav­na je pre­o­ku­pa­ci­ja no­vo­i­me­no­va­nog di­rek­to­ra ovog  jav­nog pred­u­ze­ća Od ime­no­va­nja je, do­du­še, pro­šlo

Odobrene više cene grejanja

<p style="text-align: justify;"> - U smi­slu funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pro­šlu ne­de­lju su obe­le­ži­le dve sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća: pr­va je odr­ža­na 14, a dru­ga 15. apri­la, na pr­voj sed­ni­ci te­ma su

Šansa za razvoj opštine

<p style="text-align: justify;"> - Kao jed­na od de­vet op­šti­na, a sa dve tre­ći­ne svo­je te­ri­to­ri­je, op­šti­na Be­o­čin se na­la­zi u ob­u­hva­tu gra­ni­ca Na­ci­o­nal­nog par­ka "Fru­ška go­ra" i ve­o­ma je za­in­te­re­so­va­na

Pobedilo je – pozorište

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- Od 9. do 17. apri­la u Iri­gu se od­vi­jao FE­DAS - Smo­tra ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sre­ma, 39. po re­du. Ka­ko se ove go­di­ne na­vr­ša­va 200 go­di­na

Hrišćani zajedno slavili Uskrs

<p style="text-align: justify;"> - Svi hri­šća­ni u be­o­čin­skoj op­šti­ni, ove go­di­ne, kao i svu­gde u sve­tu, svoj naj­ra­do­sni­ji pra­znik su obe­le­ži­li isto­ga da­na, 24. apri­la. Us­kr­šnje li­tur­gi­je i mi­se, uz

Ekološki maskenbal predškolaca

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Oko dve sto­ti­ne ma­li­ša­na Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ uče­sto­va­lo je u eko­lo­škom ma­sken­ba­lu na pla­tou is­pred Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra, or­ga­ni­zo­va­nom

Gradi se vodovodna mreža

<p style="text-align: justify;">, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od ko­jih je je­dan lo­še sta­nje zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce. Na­i­me, ka­ko