Is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta ze­mlji­šta

Grad­ska upra­va za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ove go­di­ne ima bu­džet od oko 27 mi­li­o­na di­na­ra što je po­ve­ća­nje za oko 25 od­sto, a iz tih sred­sta­va će se

Ki­ša po­mo­gla pše­ni­ci

Sti­gla je zi­ma, vre­me mi­ro­va­nja ka­ko za ra­ta­re, ta­ko i za use­ve. Pa ipak, ne mi­ru­ju svi, ne spa­va­ju zim­skim snom. Po­ljo­pri­vred­ni­ci na či­jim nji­va­ma je ve­ćim de­lom za­stu­plje­na pše­ni­ca

Re­al­no 800 no­vih rad­nih me­sta

Za­po­če­te in­ve­sti­ci­je, one ko­je se pri­vo­de kra­ju i či­ja re­a­li­za­ci­ja tek tre­ba da kre­ne, obe­ća­va­ju no­va ra­da­na me­sta u 2012. go­di­ni. Po re­či­ma Go­ra­na Je­ši­ća, pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja, re­al­no je

Oze­le­nja­va­nje op­šti­ne

Po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi omo­gu­ći­li su da rad­ni­ci „Či­sto­će“ i u ove ja­nu­ar­ske da­ne ra­de na sad­nji ukra­snog bi­lja. Pro­šlog če­tvrt­ka su sa­di­li „ži­vu ogra­du“ – li­gu­strum, is­pred vo­jač­kog gro­blja, ne­gu­ju

Pred­sto­ji sa­na­ci­ja glav­nog ce­vo­vo­da

Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „Vo­do­vod“ ku­pi­lo je kra­jem pro­šle go­di­ne jed­nu od naj­sa­vre­me­ni­jih ma­ši­na ko­ja će se ko­ri­sti­ti za iz­vo­đe­nje ze­mlja­nih ra­do­va pri­li­kom sa­ni­ra­nja kva­ro­va na vo­do­vod­noj mre­ži, kao i

Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja

Već tradicionalno, grad daruje prvorođenu bebu, a ta­ko je bi­lo i ovog pu­ta. Zamenik gradonačelnika Srđan Kozlina uru­čio je be­bi 50.000 dinara i poklon paket, dok je majka dobila cveće.

Po­klo­ni za rum­ske “troj­ke“

Grad­ska ku­ća u Ru­mi tog 28. de­cem­bra bi­la je is­pu­nje­na de­či­jim pla­čem i po­klo­ni­ma - ta­ko je uvek ka­da su u pi­ta­nju naj­mla­đi, a po­seb­no ka­da pro­stor op­šti­ne is­pu­ne be­be.

Na­sta­vak in­ve­sti­ci­o­nog ci­klu­sa

Do­no­še­nje od­lu­ke o bu­dže­tu op­šti­ne In­đi­ja za 2012. go­di­nu bi­la je naj­va­žni­ja tač­ka dnev­nog re­da na po­sled­njoj pro­šlo­go­di­šnjoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne. Sa­svim je si­gur­no da je bu­džet do­brim de­lom so­ci­jal­ni