Šiđani na Sajmu lokalne samouprave

<strong> Šid </strong>- Opština Šid predstavila se juče na 3. Sajmu lokalne samouprave u Beogradu, koji je otvorio predsednik Srbije i drugim predstavnicima lokalne

Ve­će šan­se za iz­le­če­nje pa­ci­je­na­ta

Dom zdra­vlja Šid pr­vi je u re­gi­o­nu pri­stu­pio pot­pi­si­va­nju Ugo­vo­ra o sa­rad­nji sa In­sti­tu­tom za kar­di­o­va­sku­lar­ne bo­le­sti Voj­vo­di­ne iz Srem­ske Ka­me­ni­ce. Naj­ve­ću ko­rist od ove sa­rad­nje ima­će ubu­du­će bo­le­sni­ci sa

Sta­ra Pa­zo­va na Saj­mu in­ve­sti­ci­ja

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va u dru­štvu 43 gra­da i op­šti­ne pred­sta­vi­la je svo­je pri­vred­ne i in­ve­sti­ci­o­ne po­ten­ci­ja­le na ovo­go­di­šnjem 6. Me­đu­na­rod­nom saj­mu in­ve­sti­ci­ja “In­ve­stek­spo” ko­ji ob­je­di­nju­je i Da­ne ener­ge­ti­ke i ko­ji

Di­vlje de­po­ni­je i ba­šten­sko sme­će

Iako in­đij­ski „Ko­mu­na­lac“ va­ži za jed­no od naj­bo­ljih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća u re­gi­o­nu, po re­či­ma di­rek­to­ra Slav­ka Pu­va­če, na­la­ze se u ne­za­vid­nom fi­nan­sij­skom po­lo­ža­ju. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je što im

Spo­ri­je pu­nje­nje bu­dže­ta u od­no­su na plan

Iz­vr­še­nje bu­dže­ta u pr­vih de­vet de­vet me­se­ci ove go­di­ne bi­la je jed­na od ključ­nih ta­ča­ka na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj 28. ok­to­bra. Evi­dent­no je spo­ri­je pu­nje­nje bu­dže­ta u od­no­su na

Od na­gra­da za­slu­žni­ma do po­kra­jin­ske smo­tre

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva, kul­tur­ne i sport­ske usta­no­ve u okvi­ru No­vem­bar­skih da­na i pra­zni­ka gra­da or­ga­ni­zu­ju ra­zno­vr­stan pro­gram či­ja re­a­li­za­ci­ja je u to­ku. Tra­di­ci­o­nal­nom ko­me­mo­ra­ci­jom kod Spo­me­ni­ka oslo­bo­đe­nja,

Projekat za vodotoranj

<strong><strong> <div class="mceTemp"><dl><dt> </a></strong></strong></dt><dd>Uručivanje projekta</dd></dl></div> , prilikom posete ovom selu. Izgradnja vodotornja kojim bi se u potpunosti rešilo pitanje vodosnabdevanja u Erdeviku očekuje se najkasnije na proleće. Kako je istakla predsednica, na ovaj način

Hrana za Narodnu kuhinju

<strong> Šid </strong>-Povodom Svetskog dana borbe protiv gladi deca Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković Šilja“ iz Šida i njihovi roditelji, u saradnji sa Crvenim krstom, organizovali su akciju prikupljanja hrane za Narodnu