Šiđanke na sajmu u Inđiji

<strong> Šid</strong> -Na Sajmu stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini, održanom u subotu u Inđiji, među 160 udruženja žena iz 41 opštine, bilo je i 9 udruženja sa područja šidske opštine. Sajam

Afir­ma­ci­ja i po­dr­ška uspe­šni­ma

Na­gra­du “Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić” usta­no­vi­li su pre 11 go­di­na no­vo­sad­ski “Me­di­ja in­vent” i Fa­kul­tet teh­nič­kih na­u­ka u sa­rad­nji sa Pri­vred­nom ko­mo­rom Voj­vo­di­ne i re­gi­o­nal­nim pri­vred­nim ko­mo­ra­ma Sr­bi­je u okvi­ru pro­jek­ta

Ni­su kri­vi psi

<p style="text-align:

Pri­zna­nja pred­sta­vi „Od­u­mi­ra­nje“

Са 7. фе­сти­ва­ла тра­ди­ци­о­нал­них по­зо­ри­шних фор­ми (ФЕ­ТРА), ко­ји је од 16. до 24. сеп­тем­бра одр­жан у Ја­ши То­ми­ћу, пред­ста­ва "Од­у­ми­ра­ње" бе­о­чин­ског Ама­тер­ског по­зо­ри­шта КУД "Бри­ле", пре­ма тек­сту Ду­ша­на Спа­со­је­ви­ћа и

Naj že­na Sre­ma

Pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, kao is­tak­nu­ti jav­ni i po­li­tič­ki rad­nik, do­bit­nik je ovo­go­di­šnjeg pri­zna­nja „Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić“ u ka­te­go­ri­ji "Naj že­na Sre­ma“. Ovo pri­zna­nje, ko­je se  već tra­di­ci­o­nal­no do­de­lju­je naj­u­spe­šni­jim

Pa­zov­ča­ni za­u­ze­li dru­go me­sto

Pred­sta­va sta­ro­pa­zo­vač­kog Po­zo­ri­šta “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” “Krč­ma na glav­nom dru­mu” A.P.Če­ho­va, u re­ži­ji Mi­ro­sla­va Ben­ke osvo­ji­la je dru­go me­sto na 53. re­pu­blič­kom Fe­sti­va­lu ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sr­bi­je ko­ji je odr­žan u

Tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja

Za­po­sle­ni u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji op­šti­ne In­đi­ja su pro­šlog če­tvrt­ka pro­mo­vi­sa­li ''Sta­ri Slan­ka­men kroz ve­ko­ve'' kao za­ni­mlji­vu tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju ko­ja se po mno­go če­mu raz­li­ku­je od osta­lih na­se­lje­nih me­sta na oba­li

Ume­sto pi­li­ća – pe­čat na obje­kat

Ne­ve­se­lu pri­ču o na­stan­ku ži­vi­nar­ske far­me u Kra­ljev­ci­ma, sa ak­cen­tom na ba­ri­ka­da­ma ne­za­do­volj­nih se­lja­na, ob­ja­vi­li smo ne­dav­no, ono što sle­di je epi­log, ra­do­stan za kra­lje­vač­ke bun­dži­je, ne­ve­seo za vla­sni­ka, naj­vi­še