U Irigu se odvija FEDAS

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Kul­tur­ni ži­vot Iri­ga obe­le­žen je ovih da­na po­zo­ri­štem - od 9. do 17. apri­la, u Do­mu kul­tu­re, na ''da­ska­ma ko­je ži­vot zna­če'', od­vi­ja se

Predsednica u Vašici i Batrovcima

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi u sva­kom se­lu, te da za­jed­nič­ki,

Usvojeni program rada javnih preduzeća

<p style="text-align: justify;">- Na sed­ni­ci SO ko­ja je odr­ža­na u po­ne­de­ljak od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li pro­gra­me ra­da po­slo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, te fi­nan­sij­ske pla­no­ve me­snih za­jed­ni­ca.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko

Pohvale opštini

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">iz­ra­zio uve­re­nje da će ova in­sti­tu­ci­ja u na­red­noj go­di­ni po­ka­za­ti još bo­lje re­zul­ta­te u re­ša­va­nju pro­ble­ma rom­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni.</p> <p style="text-align: justify;">- Že­lim da

U konkurenciji osam predstava

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U pro­šli pe­tak u Sta­roj Pa­zo­vi otvo­re­na je 42. smo­tra slo­vač­kog ama­ter­skog po­zo­ri­šnog stva­ra­la­štva. Do 17. apri­la ko­li­ko Smo­tra tra­je, pa­zo­vač­koj pu­bli­ci pred­sta­vi­će se

Podrška svakom detetu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">ro­di­telj.</p> <p style="text-align: justify;">Do sa­da čak 85 od­sto de­ce sa po­te­ško­ća­ma u raz­vo­ju, sa in­va­li­di­te­tom i de­ce iz mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa ni­je bi­lo uklju­če­no u si­stem obra­zo­va­nja. Osnov­nu

Za kvalitetniji život najstarijih

<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- Na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne ži­vi 8.500 gra­đa­na sta­ri­jih od 65 go­di­na. Je­dan broj njih je, na sre­ću, do­brog zdrav­stve­nog i ma­te­ri­jal­nog sta­nja, dru­ga mno­go ve­ća

Narodna kuhinja mimo Crvenog krsta

<p style="text-align: justify;"> - Na hit­no sa­zva­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj u pe­tak za­klju­če­no je da će se u ci­lju obez­be­đe­nja kon­ti­nu­i­te­ta ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje obro­ci pri­pre­ma­ti u ku­hi­nji Pred­škol­ske