Brat­ski su­ži­vot na vi­so­kom ni­vou

Am­ba­sa­dor Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Jan Var­šo pro­šle ne­de­lje na po­ziv pred­sed­ni­ka op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ra­na Jo­vi­ća pr­vi put zva­nič­no (pret­hod­no pri­su­stvo­vao na ne­ko­li­ko ma­ni­fe­sta­ci­ja) bio je u

Pred­sed­ni­ca u po­se­ti pen­zi­o­ner­ka­ma

Na­kon što je 2. apri­la po­če­la is­pla­ta jed­no­krat­nih nov­ča­nih na­kna­da za pen­zi­o­ne­re či­ji su pri­ho­di is­pod 10 hi­lja­da di­na­ra, kao i so­ci­jal­no neo­be­zbe­đe­nim li­ci­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne

Bazar zdravlja u Moroviću

&nbsp; <strong> Morović </strong>- U organizaciji Doma zdravlja u Šidu i lokalne samouprave u Moroviću je u subotu održan Bazar zdravlja. Nakon Erdevika i Višnjićeva i meštani Morovića su imali priliku da

Asvaltiranje u Kukujevcima

&nbsp; <strong> Kukujevci </strong>- U četvrtak, 19. aprila, u Kukujevcima su počeli radovi na rekonstrukciji kolovoza u ulici Stevana Sinđelića. Rekonstrukcija i proširenje ove ulice, radi se u dužini od 1000 metara

Automobil za šidski Dom zdravlja

&nbsp; <strong> Šid</strong> -Ključeve novog automobila „fiat punto“ i novi prenosni EKG aparat vrednosti milion dinara Odeljenju za kućno lečenje protekle sedemice uručio je direktor Doma zdravlja Šid. Ovo je bila i

Sremci znaju šta je lepo i ukusno

<strong> Rakovac</strong> - Tradicionalni Festival hrane "Al' se nekad dobro jelo, baš", koji organizuje mesno Udruženje žena "Gorska ruža", i ovog proleća, 21. aprila, uspešno je održan u prisustvu nekoliko stotina

Krenula izgradnja IT parka

<p style="text-align: justify">Indijska kompanija "Embasi grupa" započela je izgradnju Informaciono-tehnološkog i biznis parka u severoistočnoj radnoj zoni u Inđiji. Projekat će se realizovati u više faza. Prva, koja će biti

Pod jednim krovom

– Meštani sela Jarak dobili su nove prostorije mesne kancelarije, mesne zajednice i seoske biblioteke. Po rečima predsednika MZ Duška Cukića, novi prostori su tokom dve godine etapno nadograđeni na