Sa­rad­nja za eko­nom­sku sta­bil­no­st

U or­ga­ni­za­ci­ji Na­ci­o­nal­ne ali­jan­se za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj u Be­o­gra­du je pro­šle ne­de­lje odr­žan Pr­vi re­gi­o­nal­ni kon­gres na­slo­vljen „Ju­go­i­stoč­na Evro­pa – re­gi­on po­volj­nog po­slov­nog okru­že­nja“. Po­red Sr­bi­je ze­mlje uče­sni­ce su

Iz op­štin­ske ka­se 10 mi­li­o­na di­na­ra

Na ne­dav­no odr­ža­noj sed­ni­ci SO usvo­je­na je od­lu­ka o osni­va­nju bu­džet­skog Fon­da za po­ljo­pri­vre­du. Ka­ko je is­ta­kao Pre­drag Srem­čić, član Op­štin­skog ve­ća, za rad ovog Fon­da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va iz­dvo­ji­će de­set

Nastavlja se projekat gasifikacije

&nbsp; <strong> Šid</strong> -Proteklog petka u Šidu je održan sastanak investicione grupe koja je formirana radi realizacije projekta „Gasifikacija naselja opštine Šid“. Tema sastanka bila je nastavak radova na realizaciji projekta, gasifikacije

Sanacija divlje deponije

&nbsp; <strong> Šid </strong>- Na zadovoljstvo meštana Vašice i Ilinaca, Opština  Šid nedavno je preduzela korake da sanira divlju  deponiju koja se nalazi između ova dva sela. Prilikom prošlonedeljnog obilaska radova na čišćenju deponije,

Fudbalerima lopte na poklon

&nbsp; <strong> Bačinci - </strong>Nova sportska oprema stigla je i u još dva sportska kolektiva u šidskoj opštini. U nastavku akcije pomoći sportskim kolektivima, fudbalski klubovi iz Bačinaca i Vašice dobili su

Izložba „Njima zaslužnima“

&nbsp; <strong> Šid </strong>- U nedelju je u Vladičanskom dvoru otvorena izložba pod nazivom „Njima zaslužnima“, posvećena poznatim Šiđanima. Na ovoj izložbi su predstavljene biografije sugrađana koji su ostavili trag u raznim

Obeležen Dan borbe protiv TBC-a

<strong> Šid- </strong>Podelom flajera u gradu Crveni krst Šid u petak je simbolično obeležio Svetski dan borbe protiv TBC-a. Prema rečima , stručnog saradnika u Crvenom krstu, cilj ove akcije bio

Glas za samodoprinos

&nbsp; <strong> Kukujevci</strong> -Tokom proteklog vikenda u Kukujevcima je uspešno sproveden referendum o uvođenju novog samodoprinosa. Kako je rekao , predsednik Saveta ove Mesne zajednice, od upisanih 1.730 meštana, za uvođenje samodoprinosa