Narodna kuhinja mimo Crvenog krsta

<p style="text-align: justify;"> - Na hit­no sa­zva­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj u pe­tak za­klju­če­no je da će se u ci­lju obez­be­đe­nja kon­ti­nu­i­te­ta ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje obro­ci pri­pre­ma­ti u ku­hi­nji Pred­škol­ske

Radovi na putevima u ambulanti

<p style="text-align: justify;"> - Pro­šle ne­de­lje, tač­ni­je 8. apri­la, pred­stav­ni­ci Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne i čel­ni­ci rum­ske op­šti­ne bo­ra­vi­li su u Klen­ku i Pla­ti­če­vu ka­ko bi se uve­ri­li

„Moje uspomene“

- Grad­ska bi­bli­o­te­ka ''Ata­na­si­je Stoj­ko­vić'' bi­la je 7. apri­la do­ma­ćin pred­sta­vlja­nju jed­ne no­ve knji­ge: reč je o zbir­ci pod na­zi­vom ''Mo­je uspo­me­ne'', od­no­sno na­gra­đe­nim ra­do­vi­ma po­e­zi­je i pro­ze na

Pomoć u građevinskom materijalu

<p style="text-align: justify;"> - Ka­ko po­mo­ći naj­u­gro­že­ni­jim ka­te­go­ri­ja­ma iz­be­gli­ca i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca ko­ja ži­ve na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne, bi­la je te­ma o ko­joj se 5. apri­la raz­go­va­ra­lo u Ru­mi.</p> <p

Ugovori o stipendijama

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na Dan stu­de­na­ta, 4. apri­la, hol Kul­tur­nog cen­tra odi­sao je mla­do­šću, zna­njem i ve­dri­nom: to­ga pro­leć­nog da­na 127 stu­de­na­ta sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne pot­pi­sa­lo

Rekonstrukcija raskrsnice

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na­sta­vak re­kon­struk­ci­je re­gi­o­nal­nog pu­ta R- 103 te­če pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, a iz­vo­đač ra­do­va pri­pre­ma te­ren za ure­đe­nje ras­kr­sni­ce uli­ca Đu­re Da­ni­či­ća i Mi­lo­ša Obi­li­ća. Na

Obrazovanje za sve

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U sa­li Grad­ske ku­će 14. apri­la, sa po­čet­kom u  17 sa­ti, bi­će odr­ža­na  tri­bi­na "Obra­zo­va­nje za sve"  ko­ja se or­ga­ni­zu­je su sklo­pu kam­pa­nje "Svi

Asfaltiran i proširen kolovoz

<p style="text-align: justify;"> - Sa­o­bra­ćaj­ni­ca u Ti­ca­no­voj uli­ci, u Me­snoj za­jed­ni­ci "Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja", ob­no­vlje­na je i pro­ši­re­na na tra­si du­ži­ne 615 me­ta­ra. Za in­ve­sti­ci­ju vred­nu oko 10,8 mi­li­o­na di­na­ra