Naj­ve­ći po­sao u na­red­noj go­di­ni – “Rum­ska pe­tlja“

U skla­du sa po­slov­nom po­li­ti­kom ovog pred­u­ze­ća, i ove go­di­ne se u JP ''Gas-Ru­ma'' na­sta­vi­lo sa ši­re­njem ga­sne mre­že: ka­pi­tal­ni po­sao za kraj ove, i sle­de­ću go­di­nu sva­ka­ko će bi­ti

Oba­ve­ze re­dov­no iz­vr­ša­va­ne

Od­lu­kom o bu­dže­tu za 2011. go­di­nu pla­ni­ran je obim pri­ho­da i ras­ho­da u iz­no­su od 1,68 mi­li­jar­di di­na­ra, a iz­ve­štaj o sta­nju sa 30. ju­nom, ko­ji je usvo­jen na pro­šloj

Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja am­bu­lan­te

<strong> Ležimir - </strong>U Le­ži­mi­ru se pri­vo­di kra­ju kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja zdrav­stve­ne am­bu­lan­te za či­je do­sa­da­šnje ra­do­ve je iz grad­skog bu­dže­ta, pre­ko re­sor­ne grad­ske  upra­ve, iz­dvo­je­no oko mi­li­on di­nar. Pla­ni­ra­no je da

I Šid u ritmu Evrope

<strong> Šid</strong> - Opština Šid potpisala je novi ugovor o nastavku projekta “Triglav osiguranje Srbija - U ritmu Evrope”. Audicije za decu zainteresovanu za hor, solo pevanje, folklor i moderan ples,

Obeležavanje Svetskog dana hrane

<strong> Šid </strong>-Povodom Svetskog dana hrane, Crveni krst Šid, u saradnji sa KOC-om i Udruženjem građana “Zdravo odrastanje”, organizuje sutra humanitarni koncert, pod nazivom “Pokažimo humanost na delu”. Amatersko pozorište “Branislav

Književno veče u Šidu

<strong> Šid</strong> -Književno veče “Žubor srca voljenom Sremu – od srca”, u okviru kojeg se predstavila pesnikinja

Likovna kolonija u Šidu

- Danas počinje 16. Likovna kolonija “Na putevima Save Šumanovića”, u organizaciji Kulturno - obrazovnog centra Šid. U radu kolonije učestvovaće 12 akademskih slikara i amatera, a boraviće u Erdeviku.

Predsednica u poseti Višnjićevu

predata je projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju fiskulturne sale u seoskoj