Književno veče u Šidu

<strong> Šid</strong> -Književno veče “Žubor srca voljenom Sremu – od srca”, u okviru kojeg se predstavila pesnikinja

Likovna kolonija u Šidu

- Danas počinje 16. Likovna kolonija “Na putevima Save Šumanovića”, u organizaciji Kulturno - obrazovnog centra Šid. U radu kolonije učestvovaće 12 akademskih slikara i amatera, a boraviće u Erdeviku.

Predsednica u poseti Višnjićevu

predata je projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju fiskulturne sale u seoskoj

Gra­do­na­čel­nik po­se­tio „Zma­jev­ce“

<strong> Sremska Mitovica - </strong>Po­vo­dom po­čet­ka Deč­je ne­de­lje gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić po­se­tio je u po­ne­de­ljak Osnov­nu ško­lu „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ i tom pri­li­kom pri­su­stvo­vao ča­su dvo­je­zič­nog ode­lje­nja, uče­ni­ka pr­vog

„Pesnički Srem“ na dlanu

<strong> Beočin</strong> - Predstavljanjem antologije <em>Pesnički Srem</em> i scenskog resitala <em>Služba svetim Brankovićima</em>, koje je priredio prof. dr , urednik kulturne rubrike "Sremskih novina", koji se osvrnuo i na početke izlaženja

Novi-stari sjaj za tri godine

<strong> Beočin-Novi Sad</strong> - Između opštine Beočin i novosadske firme "Futurizam" nedavno je potpisan ugovor o zakupu beočinskog Starog (Špicerovog) dvorca i na taj način pružena možda poslednja prilika da se

Ba­no­štor me­đu naj­u­spe­šni­ji­ma

Na upra­vo odr­ža­nom 44. me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du, ko­ji je oku­pio vi­še od 400 iz­la­ga­ča iz ze­mlje i ino­stran­stva, op­šti­na Be­o­čin se po tre­ći put pred­sta­vi­la u okvi­ru

Pred­sta­vlje­ni tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li

Na­stu­pom Srp­skog kul­tur­no umet­nič­kog dru­štva „Sve­ti Sa­va“ i Tam­bu­ra­škog or­ke­stra, Op­šti­na Šid je pred­sta­vi­la svoj tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal na pro­šlo­ne­delj­nom Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du. Pr­vi dan bio je po­sve­ćen