Upad na sajt Gra­da

U no­ći iz­me­đu ne­de­lje i po­ne­delj­ka do­šlo je do upa­da al­ban­skih ha­ke­ra na zva­nič­ni sajt Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Tom pri­li­kom je na sajt po­sta­vljen na­pis da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca Ko­so­vo.

Oži­vlja­va „Fru­ška go­ra“

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Gra­do­vi Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Tu­zla apli­ci­ra­će za sred­stva Evrop­ske Uni­je za­jed­nič­kim pro­jek­tom pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje za stva­ra­nje re­gi­o­nal­nog edu­ka­ci­o­nog cen­tra za mla­de Bal­ka­na. Prak­tič­no, reč je o re­kon­struk­ci­ji

Cen­tar vi­so­ke teh­no­lo­gi­je za­po­sli­će do­ma­će struč­nja­ke

<strong> Stara Pazova - </strong>U in­du­strij­skoj zo­ni u bli­zi­ni Ku­će fud­ba­la 21. ok­to­bra po­lo­žen je ka­men te­me­ljac za iz­grad­nju Pro­iz­vod­no-is­tra­ži­vač­kog i edu­ka­tiv­nog cen­tra pre­sti­žne Ne­mač­ke kom­pa­ni­je "Mil­ba­u­er teh­no­lo­džis" ko­ja se ba­vi

Štednje knjižice za četiri bebe

-Povodom 31. oktobra, Svetskog dana štednje, Komercijalna banka  već tradicionalno, šest godina za redom, poklanja knjižice „Cvrčak štednje“ sa depozitom od 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti, svim bebama koje

Pred­škol­ska usta­no­va „Lju­ba Stan­ko­vić“

Pred­škol­ska usta­no­va Lju­ba Stan­ko­vić iz Be­o­či­na ove go­di­ne sla­vi zna­ča­jan ju­bi­lej – 35 go­di­na po­sto­ja­nja i ra­da i obe­le­ža­va 100 go­di­na pred­škol­stva u be­o­čin­skoj op­šti­ni. Usta­no­va je osno­va­na 1974. go­di­ne, kao

Do­bit­ni­ci naj­vi­ših pri­zna­nja za 2011. go­di­nu

Mi­ro­slav Va­sin je ro­đen 18. juna 1955. go­di­ne u Be­o­gra­du, gde je za­vr­šio i Prav­ni fa­kul­tet. Ra­dio je u pred­u­ze­ći­ma  Fa­dip Be­čej, Hins No­vi Sad i Al­bus No­vi Sad, a

Interes da zaposlimo lokalno stanovništvo

Pri­vred­na de­le­ga­ci­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ko­ju je pred­vo­dio hr­vat­ski am­ba­sa­dor u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Želj­ko Ku­pre­šak po­se­ti­la je 10. ok­to­bra op­šti­nu Pe­ćin­ce. Pred­sta­vlja­ju­ći op­šti­nu, pred­sed­nik SO Pe­ćin­ci Živ­ko Mar­ko­vić po­zvao je

Uru­če­ni klju­če­vi vla­sni­ci­ma tri ku­će

Pred­stav­ni­ci Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ne­mač­ke ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „HELP“, UN­HCR-a i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca sve­ča­no su uru­či­li klju­če­ve ko­ri­sni­ci­ma tri mon­ta­žne ku­će  u La­ćar­ku ko­je su sa­gra­đe­ne u okvi­ru