Bo­lji pu­te­vi, si­gur­ni­ji sa­o­bra­ćaj

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci se pri­vo­di kra­ju pro­je­kat una­pre­đe­nja vi­tal­nih grad­skih i se­o­skih put­nih pra­va­ca ko­jeg je pro­šle go­di­ne odo­brio i sa 300 mi­li­o­na di­na­ra fi­nan­sij­ski po­dr­žao Fond

Đaci generacije

- Osamnaest osnovaca i srednjoškolaca, iz isto mitrovačkih škola, proglašeno đacima generacije školske 2010/2011.  godine. Na tradicionalnoj svečanosti  održanoj 27.juna, u Gradskoj kući najboljim učenicima uručene su  diplome, novčane

Is­pu­nje­na oče­ki­va­nja – do­ka­za­na hu­ma­nost

Go­ran Jo­vić je na­stu­pio s nu­me­ra­ma sa svog pr­vog Al­bu­ma “Da­ni lju­ba­vi”: “Glu­po je spa­va­ti dok svi­ra ro­ken rol”, “Mo­je vre­me le­ti” i “Sve je ona me­ni”, što je pu­bli­ka

Po­da­ci na jed­nom me­stu

U na­se­lju "Ka­me­njar" u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u to­ku je re­kon­struk­ci­ja otvo­re­nog sport­skog te­re­na. Tač­ni­je, tre­nut­no se ure­đu­je ko­šar­ka­ški i te­ren za ma­li fud­bal gde se po­pra­vlja­ju ili za­me­nju­ju do­tra­ja­li re­kvi­zi­ti

Na­gra­đe­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la

U okvi­ru pro­jek­ta „Bez­bed­no de­tinj­stvo – raz­voj bez­bed­no­sne kul­tu­re mla­dih“ ras­pi­san je kon­kurs za uče­ni­ke osnov­nih ško­la, za li­te­rar­ne i li­kov­ne ra­do­ve na te­me op­šteg ra­da i an­ga­žo­va­nja po­li­ci­je. Na­gra­de

Srem je bez­be­dan

Cen­tral­na sve­ča­nost po­vo­dom Da­na Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, sla­ve Mi­ni­star­stva i Da­na po­li­ci­je odr­ža­na je u Skup­šti­ni gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sre­du, 15. ju­na. Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sa

Uru­če­na pri­zna­nja za da­tu krv

Cr­ve­ni krst Šid obe­le­žio je 14. jun, Svet­ski dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, ko­ji se ove go­di­ne od­vi­jao pod mo­tom „Vi­še kr­vi, vi­še ži­vo­ta“. U pro­sto­ri­ja­ma ove hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je odr­ža­na je

U čast i sla­vu ve­li­kog pe­sni­ka

Ovo­go­di­šnji ju­bi­lar­ni „Ja­stre­bi­će­vi knji­žev­ni su­sre­ti“, 30. – ti po re­du, odr­ža­ni su pro­te­kle sed­mi­ce u Va­ši­ci. Na­kon po­me­na na pi­šče­vom gro­bu, odr­žan je bo­gat kul­tur­no – umet­nič­ki pro­gram ko­jeg su