U Irigu se odvija FEDAS

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Kul­tur­ni ži­vot Iri­ga obe­le­žen je ovih da­na po­zo­ri­štem - od 9. do 17. apri­la, u Do­mu kul­tu­re, na ''da­ska­ma ko­je ži­vot zna­če'', od­vi­ja se