Srp­ska ško­la broj 1

Za­po­sle­ni u OŠ „Pe­tar Ko­čić“ uve­li­ko se pri­pre­ma­ju za obe­le­ža­va­nje, zva­nič­no, 230. go­di­šnji­ce pr­ve srp­ske ško­le u In­đi­ji. Ne­zva­nič­no, 250 go­di­na jer su pro­na­đe­ni pi­sa­ni tra­go­vi gde se po­mi­nje 1762.

Vr­tić u Čor­ta­nov­ci­ma po­sled­nji u ni­zu

Otva­ra­njem ce­lo­dnev­nog bo­rav­ka za de­cu u Čor­ta­nov­ci­ma, Pred­škol­ska usta­no­va „Bo­ško Bu­ha“ i lo­kal­na upra­va za­vr­ši­li su svo­ju mi­si­ju – sva­ko na­se­lje­no me­sto u in­đij­skoj op­šti­ne ima vr­tić i sva de­ca

Gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra po­se­tio In­đi­ju

Gra­do­na­čel­nik Za­je­ča­ra Bo­ško Ni­čić je pro­šle sre­de bio u uz­vrat­noj po­se­ti op­šti­ni In­đi­ja. On je sa svo­jim do­ma­ći­nom Go­ra­nom Je­ši­ćem raz­go­va­rao o pri­vred­noj i sport­skoj sa­rad­nji ove dve sre­di­ne. Gra­do­na­čel­nik

Bli­že re­še­nju pa­sa lu­ta­li­ca

Na sed­ni­ca­ma odr­ža­nim u pe­tak i po­ne­de­ljak, Ve­će je naj­pre utvr­di­lo pred­log, a Skup­šti­na do­ne­la za­klju­čak o po­kre­ta­nju ini­ci­ja­ti­ve za pre­nos bez na­kna­de ude­la Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u osnov­nom ka­pi­ta­lu Ve­te­ri­nar­ske

Re­al­no 800 no­vih rad­nih me­sta

Za­po­če­te in­ve­sti­ci­je, one ko­je se pri­vo­de kra­ju i či­ja re­a­li­za­ci­ja tek tre­ba da kre­ne, obe­ća­va­ju no­va ra­da­na me­sta u 2012. go­di­ni. Po re­či­ma Go­ra­na Je­ši­ća, pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja, re­al­no je

Na­sta­vak in­ve­sti­ci­o­nog ci­klu­sa

Do­no­še­nje od­lu­ke o bu­dže­tu op­šti­ne In­đi­ja za 2012. go­di­nu bi­la je naj­va­žni­ja tač­ka dnev­nog re­da na po­sled­njoj pro­šlo­go­di­šnjoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne. Sa­svim je si­gur­no da je bu­džet do­brim de­lom so­ci­jal­ni

Utvr­đen bu­džet za 2012.

Naj­va­žni­ja tač­ka obim­nog dnev­nog re­da na 58. sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća bi­lo je utvr­đi­va­nje pred­lo­ga bu­dže­ta op­šti­ne In­đi­ja za 2012. go­di­nu. Bra­ni­sla­va La­za­re­vić, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja za fi­nan­si­je je u uvod­nom obra­zlo­že­nju

Ko­rak bli­že „Grund­fo­su“

Do­no­še­njem Pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je za kom­pleks za pro­iz­vod­nju  cir­ku­la­ci­o­nih pum­pi dan­ske kom­pa­ni­je „Grund­fos“, uči­njen je ko­rak bli­že ka re­a­li­za­ci­je jed­ne od naj­ve­ćih stra­nih in­ve­sti­ci­ja u Sr­bi­ji. Od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va