„Čista desetka „ u godini jubileja

Investitori i dalje kucaju na vrata

-Ima novih investitora koji se raspituju za uslove izgradnje i poslovanja.Uglavnom ih interesuju razni oblici državnih podsticaja i subvencija.To je ono za šta prvo pitaju.I dok druge opštine nude besplatno

Raste broj socijalno ugroženih

-Imamo 4147 korisnika na evidenciji Centra za socijalni rad.Od tog broja,najveći broj čine odrasli,ukupno 2172 korisnika,zatim deca-935 korisnika,stariji od 65 godina-682 korisnika i na kraju mladi,ukupno 358.               Centar za socijalni

Do­bra pri­pre­ma, vi­še od po­la po­sla

Gra­de hlad­nja­ču za vo­će

U na­me­ri da obez­be­de kva­li­tet­no skla­di­šte­nje vo­ća, pre sve­ga, ja­bu­ka i bre­skvi, vo­ća­ri iz No­vog Slan­ka­me­na su sop­stve­nim sred­stvi­ma kre­nu­li sa iz­grad­njom još jed­ne sa­vre­me­ne ULO hlad­nja­če ka­pa­ci­te­ta 300 va­go­na.

Vi­sok ste­pen to­le­ran­ci­je

36. sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne odr­ža­na u pe­tak je i po­sled­nja sed­ni­ca op­štin­skog par­la­men­ta u ovom man­da­tu. Dnev­ni red je bio obi­man, 47 ta­ča­ka, ali uz sve di­sku­si­je i me­đu­sob­no uva­ža­va­nje

No­vi sim­bol In­đi­je

U pri­su­stvu ve­li­kog bro­ja gra­đa­na u cen­tru In­đi­je je po­čet­kom pro­šle ne­de­lje ot­kri­ven no­vi jav­ni sat ko­ji je za­me­nio sta­ri i ima sve iz­gle­de da po­sta­ne sim­bol gra­da, me­sto oku­plja­nja

Na uda­ru auto­bu­ska se­di­šta

Pro­šlo je tek ne­što vi­še od po­la go­di­ne ka­ko funk­ci­o­ni­še Jav­ni pre­voz In­đi­je. Po­red pri­grad­skog po pr­vi put us­po­sta­vljen je i grad­ski sa­o­bra­ćaj. Sle­de­ći svoj so­ci­jal­ni pro­gram, u na­me­ri da