Na­sta­vlja se re­kon­struk­ci­ja uli­ca

<strong> Inđija</strong> - Ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji uli­ca u In­đi­ji od­vi­ja­ju se po pla­nu. Po re­či­ma di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne, ra­do­vi u tre­ćem de­lu Uli­ce Voj­vo­de Ste­pe pri­vo­de se kra­ju. U

Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la

da vra­ti po­ve­re­nje gra­đa­na u kva­li­tet vo­de i si­stem vo­do­snab­de­va­nja. Po­red iz­ve­šta­ja o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća, raz­ma­tra­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du usta­no­va, agen­ci­ja i me­snih za­jed­ni­ca. Na is­toj sed­ni­ci do­pu­nje­na

Dogovor sa potrošačima oko duga

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko sma­nji­ti du­go­va­nja i tro­ško­ve unu­tar pred­u­ze­ća a ''In­gas'' uči­ni­ti još uspe­šni­jom fir­mom, glav­na je pre­o­ku­pa­ci­ja no­vo­i­me­no­va­nog di­rek­to­ra ovog  jav­nog pred­u­ze­ća Od ime­no­va­nja je, do­du­še, pro­šlo

Klupe

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">- U okvi­ru ve­li­kog spre­ma­nja gra­da rad­ni­ci ''Ko­mu­nal­ca'' su pro­šle ne­de­lje po­pra­vlja­li i bo­ji­li klu­pe. Sa le­pim sun­ča­nim da­ni­ma klu­pe će do­bro do­ći za pre­dah mno­gim

Paketi uz čestitke za Uskrs

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> bar ma­lo ulep­ša­li us­kr­šnji

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">iz E22 ode­lje­nja sa osvo­je­nih 80 bo­do­va ko­ja će uče­stvo­va­ti u fi­nal­nom tak­mi­če­nju u Be­o­gra­du.</p> <p style="text-align: justify;">- Bi­la je ovo pri­li­ka da na­ši uče­ni­ci pro­ve­re svo­je

Potpisan Memorandum o razumevanju

<p style="text-align: justify;"> - U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ''IPA 2007'' – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va u Sr­bi­ji ko­je

Podrška svakom detetu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">ro­di­telj.</p> <p style="text-align: justify;">Do sa­da čak 85 od­sto de­ce sa po­te­ško­ća­ma u raz­vo­ju, sa in­va­li­di­te­tom i de­ce iz mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa ni­je bi­lo uklju­če­no u si­stem obra­zo­va­nja. Osnov­nu