Zajedničkim projektima do sredstava Evropske Unije

Udruženje otvorenog srca i širokog osmeha

„Čista desetka „ u godini jubileja

Investitori i dalje kucaju na vrata

-Ima novih investitora koji se raspituju za uslove izgradnje i poslovanja.Uglavnom ih interesuju razni oblici državnih podsticaja i subvencija.To je ono za šta prvo pitaju.I dok druge opštine nude besplatno

Raste broj socijalno ugroženih

-Imamo 4147 korisnika na evidenciji Centra za socijalni rad.Od tog broja,najveći broj čine odrasli,ukupno 2172 korisnika,zatim deca-935 korisnika,stariji od 65 godina-682 korisnika i na kraju mladi,ukupno 358.               Centar za socijalni

Do­bra pri­pre­ma, vi­še od po­la po­sla

Gra­de hlad­nja­ču za vo­će

U na­me­ri da obez­be­de kva­li­tet­no skla­di­šte­nje vo­ća, pre sve­ga, ja­bu­ka i bre­skvi, vo­ća­ri iz No­vog Slan­ka­me­na su sop­stve­nim sred­stvi­ma kre­nu­li sa iz­grad­njom još jed­ne sa­vre­me­ne ULO hlad­nja­če ka­pa­ci­te­ta 300 va­go­na.

Vi­sok ste­pen to­le­ran­ci­je

36. sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne odr­ža­na u pe­tak je i po­sled­nja sed­ni­ca op­štin­skog par­la­men­ta u ovom man­da­tu. Dnev­ni red je bio obi­man, 47 ta­ča­ka, ali uz sve di­sku­si­je i me­đu­sob­no uva­ža­va­nje