Ple­me­ni­ta mi­si­ja po­dr­ške de­ci

Od 25 čla­ni­ca Sa­ve­za udru­že­nja MNRO (men­tal­no ne­do­volj­no raz­vi­je­nih oso­ba), Dru­štvo ''Moj svet'' iz In­đi­je je me­đu osam naj­ak­tiv­ni­jih u Voj­vo­di­ni, re­če­no je na okru­glom sto­lu or­ga­ni­zo­va­nom u pe­tak u

Odr­žan fe­sti­val šun­ke

<strong> Beška - </strong>Na ‘’Stoj­šić sa­la­šu’’ u Be­ški odr­žan je pro­šle ne­de­lje pr­vi ‘’Šun­ka fest’’ na ko­jem je uče­stvo­va­lo oko 50 iz­la­ga­ča. Po­red šun­ke i pr­šu­te pro­da­va­le su se pre­ra­đe­vi­ne od

Afir­ma­ci­ja et­no stva­ra­la­štva

<strong> Inđija - </strong>U okvi­ru Du­ho­va, me­sne sla­ve In­đi­je, po pe­ti put je odr­žan Et­no fe­sti­val, ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja afir­mi­še sta­re za­na­te, ruč­no ra­đe­ne pred­me­te ali i raz­ne vr­ste đa­ko­ni­ja na­sta­lih u

Svi pa­pi­ri za IT park

pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja je na­ja­vio da će in­ve­sti­to­ri do kra­ja me­se­ca do­bi­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Ti­me će bi­ti obez­be­đe­ni svi neo­p­hod­ni pa­pi­ri za ot­po­či­nja­nje ove ve­li­ke in­ve­sti­ci­je. Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je je

Otvo­ren in­for­ma­tič­ki ka­bi­net

<strong> Inđija</strong> - In­đij­ska sred­nja ško­la “Dr Đor­đe Na­to­še­vić” se tru­di da pri­hva­ti no­ve iza­zo­ve, ali ne za­bo­rav­vlja ni tra­di­ci­o­nal­ne vred­no­sti bez či­jeg oču­va­nja, ka­ko ka­žu, ne­ma ni uspe­šnog obra­zo­va­nja. Za

Ide­ja o for­mi­ra­nju mi­kro­re­gi­o­na

<strong> Inđija</strong> - De­le­ga­ci­ja iz Če­ške Re­pu­bli­ke po­se­ti­la je 27. ma­ja in­đij­sku op­šti­nu jer se, ov­de za­če­la ide­ja o for­mi­ra­nju mi­kro­re­gi­o­na s čim Če­si, već ima­ju is­ku­stva. U op­šti­ni In­đi­ja ovu

Sti­gli no­vi ra­ču­na­ri

di­rek­tor ško­le ka­že: - Opre­mu smo do­bi­li u okvi­ru pro­jek­ta ''Mo­der­ni­za­ci­ja sred­njeg struč­nog obra­zo­va­nja'', na osno­vu od­lu­ke Mi­ni­star­stva pro­sve­te. Opre­ma je deo po­dr­ške za pre­vo­đe­nje mo­der­ni­zo­va­nih na­stav­nih pro­gra­ma u si­stem obra­zo­va­nja.

“Noć mu­ze­ja“ na tri lo­ka­ci­je

<strong> Inđija</strong> - In­đi­ja se 14. ma­ja po tre­ći put uklju­či­la u ve­li­ku kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju ''Noć mu­ze­ja'' ko­ja se od­vi­ja­la na tri lo­ka­ci­je u gra­du. Ga­le­ri­ja Ku­će Voj­no­vi­ća bi­la je re­zer­vi­sa­na