Mladi evropljani u Inđiji

<p style="text-align: justify;">U okvi­ru pro­gra­ma ''Mla­di u ak­ci­ji'' tri­de­se­tak mla­dih lju­di iz osam­na­est evrop­skih ze­ma­lja, pro­šle ne­de­lje su po­se­ti­li op­šti­nu In­đi­ja. Do­ma­ći­ni su im bi­li pred­stav­nik Omla­din­skog kul­tur­nog cen­tra. Oni

Evrop­ski zva­nič­ni­ci u sport­skoj ha­li

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pred­stav­ni­ci Evrop­ske ru­ko­met­ne fe­de­ra­ci­je i Ru­ko­met­nog sa­ve­za Sr­bi­je po­se­ti­li su pro­šle sre­de op­šti­nu In­đi­ja i ob­i­šli gra­di­li­šte sport­ske ha­le ko­ja tre­ba da po­slu­ži kao rezervna op­ci­ja

Smena kadrova DS?

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">De­ša­va­nja u ''In­ga­su'' i oko ''In­ga­sa'' su pro­te­klih da­na za­ba­vlja­la in­đij­sku jav­nost. Epi­log de­ša­va­nja se oče­ku­je na da­na­šnjoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ka­da će, ka­ko je naj­vlje­no,