Pravilan izbor preparata

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Pri­me­na fo­li­jar­nih her­bi­ci­da na­kon ni­ca­nja še­ćer­ne re­pe i ko­ro­va je pri­hva­tlji­vi­ja, jer ci­lja­no de­lu­je­mo na vr­ste ko­ro­va ko­je su pri­sut­ne u use­vu. Osnov­ni pred­u­slov