Za bez­bed­nu pri­me­nu pe­sti­ci­da

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca doo, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne ,šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de, i USA­ID –om ( Ame­rič­ka agen­ci­ja za me­đu­na­rod­ni raz­voj) odr­ža­la je obu­ku po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma. Obu­ka je

Ku­ku­ruz no­ćas mo­ra pa­sti

<strong> Ruma - </strong>Škol­ski ras­pust je uve­li­ko za­po­čeo za osnov­ce i sred­njo­škol­ce,mi­ru­ju ska­mi­je, dre­ma­ju dnev­ni­ci, uči­o­ni­ce odi­šu ti­ši­nom, ta­ko sve do je­se­ni ka­da će sve ovo za­plju­snu­ti de­či­ja gra­ja. Pra­vi­la, valj­da,

Pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe

Da bi ostva­ri­li vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se i vi­sok sa­dr­žaj še­će­ra u ko­re­nu še­ćer­ne re­pe (di­ge­sti­ja), neo­p­hod­no je sa­ču­va­ti li­snu ma­su od eko­nom­ski naj­zna­čaj­ni­je bo­le­sti pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe <em>(Cer­co­spo­ra

Se­na­ži­ra­nje kao na­čin kon­zer­vi­sa­nja kr­me

Naj­ra­spro­stra­nje­ni­ji na­čin spre­ma­nja i kon­zer­vi­sa­nja ze­le­ne kr­me je si­li­ra­nje i to pri­rod­nim to­kom fer­men­ta­ci­je. Isto­vre­me­no, ovaj na­čin spre­ma­nja kr­me mo­guć je sa­mo kod krm­nih bi­lja­ka bo­ga­tih uglje­nim hi­dra­ti­ma. Me­đu­tim, ka­da

Sa na­u­kom do bo­ljih pri­no­sa

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba «Srem­ska Mi­tro­vi­ca» or­ga­ni­zo­va­la je 15. ju­na, tra­di­ci­o­nal­ni Dan po­lja str­nih ži­ta i ogleda iz za­šti­te bi­lja na par­ce­la­ma u la­ća­rač­kom ata­ru uz pri­su­stvo broj­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča, pred­stav­ni­ka

Kon­tro­la plod­no­sti ze­mlji­šta

Po­ljo­pri­vred­na Struč­na Slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca u okvi­ru svo­jih ak­tiv­no­sti u op­šti­na­ma Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Sta­ra Pa­zo­va, Pe­ćin­ci i Šid, ras­po­la­že akre­di­to­va­nom la­bo­ra­to­ri­jom za is­pi­ti­va­nje plod­no­sti ze­mlji­šta. Ista oba­vlja po­slo­ve kon­tro­le plod­no­sti

Zna­čaj i ulo­ga po­ljo­pri­vred­nih la­bo­ra­to­ri­ja

La­bo­ra­to­ri­ja za is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta se­me­na po­ljo­pri­vred­nog bi­lja je akre­di­to­va­na pre­ma ISO/IEC 17025:2006 stan­dar­du kod Akre­di­ta­ci­o­nog te­la Sr­bi­je. Pod akre­di­ta­ci­jom se na­la­zi: uzor­ko­va­nje i is­pi­ti­va­nje se­me­na po­ljo­pri­vred­nog bi­lja: str­nih ži­ta, ku­ku­ru­za,

Za­kup ko­ri­sti i dr­ža­vi i se­lja­ci­ma

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Uko­li­ko se ostva­re oče­ki­va­nja za­kup­ci dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u mi­tro­vač­koj op­šti­ni mo­gli bi da za­ku­plje­ne ora­ni­ce ko­ri­ste znat­no du­že ne­go sa­da - do tri go­di­ne. Ta­kav pred­log