Rizomanija

Ri­zo­ma­ni­ja je bo­lest  še­ćer­ne re­pe, pr­vi put  ot­kri­ve­na i  opi­sa­na 1954.go­di­ne u Ita­li­ji. Utvr­đe­na je i u ve­ći­ni ze­ma­lja Evro­pe, Ame­ri­ke i u mno­gim dr­ža­va­ma Azi­je u ko­ji­ma se ga­ji

Pred­sta­vlje­na Ku­ća vi­na „Živ­ko­vić“

<strong> Sremska Mitrovica</strong><em>Ko­li­ko mo­žeš da vo­liš...Ko­li­ko da­le­ko si spre­man da ideš...Ko­li­ko do­bro umeš da ži­viš...To­li­ko stra­sti imaš. Si­paj, nek ži­vot te­če</em>, slo­gan je Ku­će vi­na „Živ­ko­vić“ iz In­đi­je, či­ja vi­na su

Neo­p­hod­na si­ste­mat­ska za­šti­ta

Ja­bu­ka-po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi u pret­hod­nom pe­ri­o­du po­go­do­va­li su raz­vo­ju in­fek­ci­je od <em>V.ineq­va­lis </em>(ča­đa­va kra­sta­vost li­sta i plo­da ja­bu­ke). In­ten­zi­tet in­fek­ci­je za­vi­si od vre­me­na vla­že­nja li­sta i plo­da, tem­pe­ra­tu­re pa smo

Ula­ga­nje u bu­duć­nost

Ono što se pro­vla­či kao osnov­ni uslov za ostva­ri­va­nje pra­va na pod­sti­caj­na sred­stva u sto­čar­stvu je po­jam kva­li­tet­na pri­plod­na ži­vo­ti­nja i uma­ti­če­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje. Pra­vil­ni­kom o uslo­vi­ma za is­pu­nja­va­nje pu­nog

Trak­to­ri­ma blo­ki­ra­li za­dru­gu

Dvo­ri­šte i objek­ti ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge u Ru­mi, ko­ja je svo­je­vre­me­no pri­po­je­na „Agro­ru­mi“, već ne­ko­li­ko sed­mi­ca su blo­ki­ra­ni po­ljo­pri­vred­nom me­ha­ni­za­ci­jom ne­za­do­volj­nih pa­o­ra ko­ji tvr­de da objek­ti pri­pa­da­ju ze­mljo­rad­nič­koj za­dru­zi iako ih

Bo­le­sti str­nih ži­ta

Zna­čaj­ne bo­le­sti pše­ni­ce, ječ­ma, ov­sa, ra­ži i tri­ti­ka­lea u na­red­nom pe­ri­o­du su: pe­pel­ni­ca i fu­za­ri­um. Pe­pel­ni­cu pše­ni­ce uzro­ku­je glji­va Erysip­hae (Blu­me­ria) gra­mi­nis. Simp­to­mi obo­lje­nja su ka­rak­te­ri­stič­ni i vr­lo la­ko uoč­lji­vi, pa

Vre­me no­vih ve­le­po­sed­ni­ka

Pre­ma po­sled­njim zva­nič­nim po­da­ci­ma op­šti­na In­đi­ja ras­po­la­že sa 28.350 hek­ta­ra ob­ra­di­vog ze­mlji­šta a op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va sa 29.506 hek­ta­ra. Obe op­šti­ne su do pre de­se­tak go­di­na ima­le po ne­ko­li­ko hi­lja­da

Zdra­va hra­na na zdrav na­čin

<strong> Jarak</strong> - U srem­skim ba­šta­ma ga­ji se ra­zno­vr­sno  bi­lje i po­vr­će  na­šeg pod­ne­blja, a u ba­šti ga­je i kla­sič­ne vr­ste po­vr­ća, ali nji­ho­va bio-ba­šta je tvr­de, ne­go­va­na in­te­gral­nim, bio -