Zna­čaj i ulo­ga po­ljo­pri­vred­nih la­bo­ra­to­ri­ja

La­bo­ra­to­ri­ja za is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta se­me­na po­ljo­pri­vred­nog bi­lja je akre­di­to­va­na pre­ma ISO/IEC 17025:2006 stan­dar­du kod Akre­di­ta­ci­o­nog te­la Sr­bi­je. Pod akre­di­ta­ci­jom se na­la­zi: uzor­ko­va­nje i is­pi­ti­va­nje se­me­na po­ljo­pri­vred­nog bi­lja: str­nih ži­ta, ku­ku­ru­za,

Za­kup ko­ri­sti i dr­ža­vi i se­lja­ci­ma

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Uko­li­ko se ostva­re oče­ki­va­nja za­kup­ci dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u mi­tro­vač­koj op­šti­ni mo­gli bi da za­ku­plje­ne ora­ni­ce ko­ri­ste znat­no du­že ne­go sa­da - do tri go­di­ne. Ta­kav pred­log

Tradicionalni dan polja

-Poljoprivredna stručna služba "Sremska Mitrovica" organizovala je  tradicionalni Dan polja strnih žita i ogleda iz zaštite bilja na parcelama u laćaračkom ataru uz prisustvo brojnih poljoprivrednih proizvođača, predstavnika i direktora

Rizomanija

Ri­zo­ma­ni­ja je bo­lest  še­ćer­ne re­pe, pr­vi put  ot­kri­ve­na i  opi­sa­na 1954.go­di­ne u Ita­li­ji. Utvr­đe­na je i u ve­ći­ni ze­ma­lja Evro­pe, Ame­ri­ke i u mno­gim dr­ža­va­ma Azi­je u ko­ji­ma se ga­ji

Pred­sta­vlje­na Ku­ća vi­na „Živ­ko­vić“

<strong> Sremska Mitrovica</strong><em>Ko­li­ko mo­žeš da vo­liš...Ko­li­ko da­le­ko si spre­man da ideš...Ko­li­ko do­bro umeš da ži­viš...To­li­ko stra­sti imaš. Si­paj, nek ži­vot te­če</em>, slo­gan je Ku­će vi­na „Živ­ko­vić“ iz In­đi­je, či­ja vi­na su

Neo­p­hod­na si­ste­mat­ska za­šti­ta

Ja­bu­ka-po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi u pret­hod­nom pe­ri­o­du po­go­do­va­li su raz­vo­ju in­fek­ci­je od <em>V.ineq­va­lis </em>(ča­đa­va kra­sta­vost li­sta i plo­da ja­bu­ke). In­ten­zi­tet in­fek­ci­je za­vi­si od vre­me­na vla­že­nja li­sta i plo­da, tem­pe­ra­tu­re pa smo

Ula­ga­nje u bu­duć­nost

Ono što se pro­vla­či kao osnov­ni uslov za ostva­ri­va­nje pra­va na pod­sti­caj­na sred­stva u sto­čar­stvu je po­jam kva­li­tet­na pri­plod­na ži­vo­ti­nja i uma­ti­če­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje. Pra­vil­ni­kom o uslo­vi­ma za is­pu­nja­va­nje pu­nog

Trak­to­ri­ma blo­ki­ra­li za­dru­gu

Dvo­ri­šte i objek­ti ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge u Ru­mi, ko­ja je svo­je­vre­me­no pri­po­je­na „Agro­ru­mi“, već ne­ko­li­ko sed­mi­ca su blo­ki­ra­ni po­ljo­pri­vred­nom me­ha­ni­za­ci­jom ne­za­do­volj­nih pa­o­ra ko­ji tvr­de da objek­ti pri­pa­da­ju ze­mljo­rad­nič­koj za­dru­zi iako ih