Po­što­vа­ti ro­ko­ve

Pše­ni­cа, tri­ti­kа­le i je­čаm su ozi­mа str­nа ži­tа ko­jа se nаj­če­šće se­ju u Sre­mu. Uko­li­ko vre­me do­zvo­li, od­mаh nа­kon že­tve, od­no­sno ber­be pre­du­se­vа, tre­bа po­če­ti sа pri­pre­mom ze­mlji­štа zа se­tvu. Se­tvа

Bo­lje ko­ri­šće­nje ora­ni­ca

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Po osno­vu pre­čeg pra­va za­ku­pa u Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­de­ljen je 1.201 hek­tar dr­žav­nog ze­mlji­šta ko­je će to­kom tri go­di­ne ko­ri­sti­ti 18 re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­ni­ka-sto­ča­ra i AD "Mi­tro­srem"

Ugovori o zakupu

<strong> Sremska Mitrovica -</strong> Na osnovu prečeg prava zakupa u Gradu Sremska Mitrovica dodeljen je 1.201 hektar državnog zemljišta koje će tokom tri godine koristiti 18 registrovanih poljoprivrednika - stočara i

Kilometri uređenih puteva

-Tokom minule dve godine u ataru Manđelosa uređeno je oko 6,5 kilometara poljskih puteva. Prošlonedeljno nasipanje puta u potesu "Čotina"  završetak je ranije početog posla na istom putu koji

Jesen poranila tri sedmice

Na sremskim poljima su u punom jeku jesenji radovi. U toku je žetva soje kojom je zasejano 23.603 hektara i suncokreta na 5.057 hektara. Vade se prve količine šećerne repe

Uslov dobre biljne proizvodnje

Ze­mlji­šte pred­sta­vlja osnov­no sred­stvo po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje pa je odr­ža­va­nje nje­go­ve plod­no­sti du­žnost sva­kog po­ljo­pri­vred­ni­ka. Ne­po­zna­va­nje  osnov­nih pa­ra­me­ta­ra plod­no­sti i pra­će­nje pro­me­na, oso­bi­na i sa­sta­va ze­mlji­šta u in­te­ziv­noj pro­iz­vod­nji omo­gu­ća­va nam

Rod do­bar, ce­na za gla­vo­bo­lju

Na po­lji­ma Sre­ma ra­ta­ri su ovih da­na za­vr­ši­li že­tvu. Pše­ni­ca je u ovom re­gi­o­nu za­se­ja­na na ukup­no 41.641 hek­tar, ka­žu po­da­ci Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re. Od  struč­nog sa­rad­ni­ka SPK i se­kre­ta­ra

Za bez­bed­nu pri­me­nu pe­sti­ci­da

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca doo, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne ,šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de, i USA­ID –om ( Ame­rič­ka agen­ci­ja za me­đu­na­rod­ni raz­voj) odr­ža­la je obu­ku po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma. Obu­ka je