Ugovori o zakupu

<strong> Sremska Mitrovica -</strong> Na osnovu prečeg prava zakupa u Gradu Sremska Mitrovica dodeljen je 1.201 hektar državnog zemljišta koje će tokom tri godine koristiti 18 registrovanih poljoprivrednika - stočara i

Kilometri uređenih puteva

-Tokom minule dve godine u ataru Manđelosa uređeno je oko 6,5 kilometara poljskih puteva. Prošlonedeljno nasipanje puta u potesu "Čotina"  završetak je ranije početog posla na istom putu koji

Jesen poranila tri sedmice

Na sremskim poljima su u punom jeku jesenji radovi. U toku je žetva soje kojom je zasejano 23.603 hektara i suncokreta na 5.057 hektara. Vade se prve količine šećerne repe

Uslov dobre biljne proizvodnje

Ze­mlji­šte pred­sta­vlja osnov­no sred­stvo po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje pa je odr­ža­va­nje nje­go­ve plod­no­sti du­žnost sva­kog po­ljo­pri­vred­ni­ka. Ne­po­zna­va­nje  osnov­nih pa­ra­me­ta­ra plod­no­sti i pra­će­nje pro­me­na, oso­bi­na i sa­sta­va ze­mlji­šta u in­te­ziv­noj pro­iz­vod­nji omo­gu­ća­va nam

Rod do­bar, ce­na za gla­vo­bo­lju

Na po­lji­ma Sre­ma ra­ta­ri su ovih da­na za­vr­ši­li že­tvu. Pše­ni­ca je u ovom re­gi­o­nu za­se­ja­na na ukup­no 41.641 hek­tar, ka­žu po­da­ci Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re. Od  struč­nog sa­rad­ni­ka SPK i se­kre­ta­ra

Za bez­bed­nu pri­me­nu pe­sti­ci­da

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca doo, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne ,šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de, i USA­ID –om ( Ame­rič­ka agen­ci­ja za me­đu­na­rod­ni raz­voj) odr­ža­la je obu­ku po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma. Obu­ka je

Ku­ku­ruz no­ćas mo­ra pa­sti

<strong> Ruma - </strong>Škol­ski ras­pust je uve­li­ko za­po­čeo za osnov­ce i sred­njo­škol­ce,mi­ru­ju ska­mi­je, dre­ma­ju dnev­ni­ci, uči­o­ni­ce odi­šu ti­ši­nom, ta­ko sve do je­se­ni ka­da će sve ovo za­plju­snu­ti de­či­ja gra­ja. Pra­vi­la, valj­da,

Pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe

Da bi ostva­ri­li vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se i vi­sok sa­dr­žaj še­će­ra u ko­re­nu še­ćer­ne re­pe (di­ge­sti­ja), neo­p­hod­no je sa­ču­va­ti li­snu ma­su od eko­nom­ski naj­zna­čaj­ni­je bo­le­sti pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe <em>(Cer­co­spo­ra