Bi­će do­volj­no še­će­ra

Do po­lo­vi­ne 1980.go­di­na, pro­iz­vod­nja še­ćer­ne re­pe u Sre­mu od­vi­ja­la se na pre­ko 20.000 hek­ta­ra, stan­dard­nog kva­li­te­ta i pri­no­si­ma pre­ko 50 t/ha. Pri­no­si ko­re­na še­ćer­ne re­pe u Sre­mu zna­čaj­no opa­da­ju, po­seb­no

Pro­seč­no rod­na go­di­na

Po­lo­vi­nom no­vem­bra za­vr­še­na je ber­ba  pro­le­tos za­se­ja­nih kul­tu­ra na 185 hi­lja­da hek­ta­ra, a na srem­skim po­lji­ma pro­iz­ve­de­no je go­to­vo 1,7 mi­li­o­na to­na hra­ne. Bi­la je ovo pro­seč­no rod­na go­di­na. Ve­ćim

De­fi­cit pa­da­vi­na obo­rio pri­nos

Vre­men­ski uslo­vi – pe­ri­od bez ki­še u pro­te­klim me­se­ci­ma  omo­gu­ći­li su za­vr­še­tak ber­be ku­ku­ru­za na pod­ruč­ju Sre­ma. Ostva­ren pro­se­čan pri­nos od 7,1 t/ha je vi­ši u od­no­su na pri­no­se iz

Re­dov­na me­ra za­šti­te

Glo­da­ri ko­ji naj­če­šće ošte­ću­ju po­ljo­pri­vred­ne kul­tu­re u po­lju su:polj­ski miš (Apo­de­mus sylva­ti­cus) i polj­ska vo­lu­ha­ri­ca (Mic­ro­tus ar­va­lis). Šte­te ko­je oni pro­u­zro­ku­ju u go­di­na­ma sa po­volj­nim kli­mat­skim uslo­vi­ma za nji­ho­vo pre­nam­no­ža­va­nje

Pla­vo pr­ska­nje

U je­se­njim me­se­ci­ma neo­p­hod­no je oba­vi­ti ta­ko­zva­no pla­vo pr­ska­nje vo­ća. Oba­ve­zno je kod ko­šti­ča­vog, bre­skve i šlji­ve. Ono  je na­me­nje­no za su­zbi­ja­nje pro­u­zro­ko­va­ča ko­vr­dža­vo­sti li­šća bre­skve Tap­hri­na de­for­mans, I Cla­ste­ro­spo­ri­um

Obez­be­di­ti hran­lji­ve ele­men­te

Še­ćer­na re­pa da bi ostva­ri­la vi­sok pri­nos ko­re­na  od­go­va­ra­ju­ćeg kva­li­te­ta, zah­te­va po­red op­štih uslo­va i do­bru is­hra­nu to jest op­ti­mal­nu obez­be­đe­nost svih hran­lji­vih ele­me­na­ta to­kom ce­log ve­ge­ta­ci­o­nog pe­ri­o­da. Po­red obez­be­đe­no­sti do­volj­nom

Po­se­ban nad­zor u krom­pi­ru

Upra­va za za­šti­tu bi­lja mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de je do­ne­la pra­vil­nik o utvr­đi­va­nju pro­gra­ma me­ra za­šti­te zdra­vlja bi­lja za 2011. go­di­nu. Ra­di spre­ča­va­nja po­ja­ve, ot­kri­va­nja, ši­re­nja, pra­će­nja i su­zbi­ja­nja

Iz­bo­rom hi­bri­da i pra­vil­nom agro­teh­ni­kom do do­brih pri­no­sa

<h3> Pri­pre­ma ze­mlji­šta za sun­co­kret</h3> Sa­vre­me­ni i ra­ci­o­nal­ni si­stem ga­je­nja sun­co­kre­ta u raz­li­či­tim agro­e­ko­lo­škim uslo­vi­ma mo­ra bi­ti uvek u funk­ci­ji mak­si­mal­nog is­ko­ri­šća­va­nja ge­ne­tič­kog po­ten­ci­ja­la rod­no­sti hi­bri­da sun­co­kre­ta. Se­tva pred­sta­vlja va­žan teh­no­lo­ški pro­ces u