Bi­ra­ju naj­bo­lje me­đu 180 pri­ja­vlje­nih

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Pred­sto­je­ći, 38. sa­bor re­kor­de­ra Sre­ma u pro­iz­vod­nji hra­ne, bi­će odr­žan 24. fe­bu­a­ra u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, a na nje­mu će uru­či­ti pri­zna­nja i pro­gla­si­ti naj­bo­lji od 180 pri­ja­vlje­nih

An­ke­ti­ra­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka

U or­ga­ni­za­ci­ji Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj op­šti­ne In­đi­ja u to­ku je an­ke­ti­ra­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka, od­no­sno, vla­sni­ka po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va. Po re­či­ma di­rek­to­ra po­me­nu­te agen­ci­je Je­le­ne Ču­bri­lo Vra­nac, an­ke­ta ima za cilj da

Na­čin dr­ža­nja i uz­ga­ja­nja te­la­di

No­va pra­vi­la o za­šti­ti zdra­vlja ži­vo­ti­nja, lan­cu pro­iz­vod­nje hra­ne ži­vo­tinj­skog po­re­kla, do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, po­sta­vlja­ju zah­te­ve da ze­mlje u raz­vo­ju pri­hva­te usvo­je­ne me­đu­na­rod­ne pro­pi­se, stan­dar­de i pro­ce­du­re

Sub­ven­ci­je sto­ča­ri­ma i vo­ća­ri­ma

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Pro­iz­vo­đa­či mle­ka, njih 37 s te­ri­to­ri­je srem­sko­mi­tro­vač­ke op­šti­ne,  do­bi­će oko mi­li­on di­na­ra sub­ven­ci­ja za uma­ti­če­ne kra­ve i ju­ni­ce či­me se ge­net­ski una­pre­đu­je mleč­no go­ve­dar­stvo. U isto vre­me,

Zna­čaj kva­li­te­ta hra­ni­va

Za vi­so­ko pro­iz­vod­na mu­zna gr­la ve­o­ma je bit­no da hra­na bu­de do­brog kva­li­te­ta i do­bro iz­ba­lan­si­ra­na. Hra­na do­brog kva­li­te­ta po­red uti­ca­ja na pro­iz­vod­nju mle­ka ima uti­caj na zdrav­stve­no sta­nje i

Kvo­ta is­pu­nje­na za dan

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Po­nu­da ot­ku­pa 50.000 to­na ku­ku­ru­za za Rob­ne re­zer­ve po ce­ni od 18 di­na­ra za ki­lo­gram, ko­ji se od­vi­jao pro­te­kle sed­mi­ce, do­bro je pri­hva­će­na u po­ljo­pri­vre­di pa je

Po­sao ubr­za­no od­mi­če 

Je­se­nja i pro­leć­na se­tva u Sre­mu tre­ba da se oba­ve na oko 240 hi­lja­da hek­ta­ra. Po­lo­vi­nom no­vem­bra oba­vlje­na je se­tva str­nih ži­ta na go­to­vo 50 hi­lja­da hek­ta­ra. To­me je pret­ho­di­la

Bi­će do­volj­no še­će­ra

Do po­lo­vi­ne 1980.go­di­na, pro­iz­vod­nja še­ćer­ne re­pe u Sre­mu od­vi­ja­la se na pre­ko 20.000 hek­ta­ra, stan­dard­nog kva­li­te­ta i pri­no­si­ma pre­ko 50 t/ha. Pri­no­si ko­re­na še­ćer­ne re­pe u Sre­mu zna­čaj­no opa­da­ju, po­seb­no