Na licitaciji 380 učesnika

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Davanje u zakup 2.392 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u Sremskoj Mitrovici okupio je 380 licitanata. Postupak javnog nadmetanja karakterisala je  masovnost i  interesovanost za svaku parcelu bez

Do­volj­no kva­li­tet­nog se­me­na

Bez kva­li­tet­nog se­me­na str­nih ži­ta ne­ma ni vi­so­kih pri­no­sa, a to zna­či da se­men­ski usev mo­ra da bu­de osno­va za pro­iz­vod­nju vi­so­ko kva­li­tet­nog se­me­na. Pro­iz­vod­nja se­me­na str­nih ži­ta, od­no­sno so­ra­ta ko­je

Poljočuvari u njivama

<strong> Sremska Mitrovica</strong>- U Sremskoj Mitrovici je oformljena poljočuvarska služba, a tim povodom su u ponedeljak, 10. oktobra, sklopljeni ugovori o tromesečnom radu između resorne gradske uprave i 33 poljočuvara. Čuvari

Su­šа umа­nji­lа pri­no­se

<p style="text-align: left;"><strong> Sremska Mitrovica - </strong>Dаn po­ljа je uvek pri­li­kа zа rаz­me­nu is­ku­stа­vа, do­bi­jа­nje struč­nih sа­ve­tа i us­po­stа­vljа­nje kon­tа­kа­tа rа­di unа­pre­đe­njа po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje. No­vа pri­li­kа zа to bio je Dаn

Po­što­vа­ti ro­ko­ve

Pše­ni­cа, tri­ti­kа­le i je­čаm su ozi­mа str­nа ži­tа ko­jа se nаj­če­šće se­ju u Sre­mu. Uko­li­ko vre­me do­zvo­li, od­mаh nа­kon že­tve, od­no­sno ber­be pre­du­se­vа, tre­bа po­če­ti sа pri­pre­mom ze­mlji­štа zа se­tvu. Se­tvа

Bo­lje ko­ri­šće­nje ora­ni­ca

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Po osno­vu pre­čeg pra­va za­ku­pa u Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­de­ljen je 1.201 hek­tar dr­žav­nog ze­mlji­šta ko­je će to­kom tri go­di­ne ko­ri­sti­ti 18 re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­ni­ka-sto­ča­ra i AD "Mi­tro­srem"

Ugovori o zakupu

<strong> Sremska Mitrovica -</strong> Na osnovu prečeg prava zakupa u Gradu Sremska Mitrovica dodeljen je 1.201 hektar državnog zemljišta koje će tokom tri godine koristiti 18 registrovanih poljoprivrednika - stočara i

Kilometri uređenih puteva

-Tokom minule dve godine u ataru Manđelosa uređeno je oko 6,5 kilometara poljskih puteva. Prošlonedeljno nasipanje puta u potesu "Čotina"  završetak je ranije početog posla na istom putu koji