Smanjen broj millionera

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Pri­ja­ve za go­di­šnji po­rez na do­ho­dak gra­đa­na u za­kon­skom ro­ku, do 15. mar­ta, pod­ne­lo je 53 sta­nov­ni­ka  sa pod­ruč­ja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, sa­zna­je­mo u

„Fruškogorski odmor“ kao turistički raj

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­da ne­ko pod­ne­blje, ili kraj, srem­ski, iri­ški ili kar­lo­vač­ki, le­ži na pa­di­na­ma baj­ko­vi­tog Fru­ško­gor­ja, bo­ga­tog ma­na­sti­ri­ma, ba­nja­ma, ne­pre­gled­nim voć­nja­ci­ma i vi­no­gra­di­ma, tu­ri­zam mo­že bi­ti

Jedno preduzeće za dva grada

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve  Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Šap­ca su još 2006. go­di­ne od­lu­či­le da za­jed­nič­ki re­ša­va­ju pro­blem upra­vlja­nja čvr­stim ko­mu­nal­nim ot­pa­dom sa svo­jih te­ri­to­ri­ja. Istim po­vo­dom

Bez nauke nema razvoja

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je pr­vi grad u Sr­bi­ji i u Evro­pi ko­ji ima de­talj­nu mo­no­gra­fi­ju ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re svog pod­ruč­ja. Autor mo­no­gra­fi­je, či­ji je na­zi­vom "Isto­rij­ski raz­voj

Agrarni budžet kao socijana pomoć

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­ko se tra­di­ci­o­nal­ni Sa­bor re­kor­de­ra Sre­ma, zbog ne­ma­ra ili sve ve­će fi­nan­sij­ske kri­ze u po­ljo­pri­vre­di, ove go­di­ne, po pr­vi put, ni­je odr­žao, Ru­mlja­ni su

Stari hleb – tražna roba

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Vla­da Sr­bi­je je pro­te­kle sed­mi­ce do­ne­la od­lu­ku o tro­me­seč­noj za­bra­ni iz­vo­za pše­ni­ce i bra­šna, a isto­vre­me­no je sa ber­ze upo­zo­re­no da Sr­bi­ja ne­ma pre­la­znih za­li­ha ži­ta

Završavaju kanalizaciju, uređuju puteve

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, u Uli­ci 28. av­gu­sta po­če­li su pri­prem­ni ra­do­vi za re­kon­struk­ci­ju ko­lo­vo­za ko­ji ob­u­hva­ta tra­su du­gu 700 me­ta­ra, a vre­dost po­sla je 900.000

Krompir kao narandže

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Iako smo po­ljo­pri­vred­na ze­mlja, iz­ne­na­đu­je či­nje­ni­ca da se na pi­jač­nim te­zga­ma pro­te­kle ne­de­lje krom­pir pro­da­vao po is­toj ce­ni kao na­ran­dže ko­je sti­žu iz Grč­ke,