Andrevlje – raj na Fruškoj gori

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od No­vog Sa­da, a sa­mo šest od Du­na­va i se­la Če­re­vi­ća, na naj­lep­šem de­lu Fru­ške go­re, na­la­zi se CeP­TOR - Cen­tar

Izbor sorte za dobar prinos

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - So­ja je bilj­ka sa du­gom tra­di­ci­jom ga­je­nja i ko­ri­šće­nja. Njen zna­čaj ogle­da se u ve­li­kom sa­dr­ža­ju pro­te­i­na i ulja bit­nih za is­hra­nu lju­di i

Ulaganja značajno veća

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Pro­leć­na se­tva u Sre­mu se za­huk­ta­va, jer po­ljo­pri­vred­ni­ci ko­ri­ste po­volj­ne vre­men­ske uslo­ve za se­tvu ili pred­se­tve­no đu­bre­nje. Iz­ve­šta­ji sa te­re­na go­vo­re da je še­ćer­na

Kad nema hotela, šansa su sela

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, grad će mak­si­mal­no po­mo­ći za­in­te­re­so­va­ni­ma za do­pun­sku tu­ri­stič­ku de­lat­nost.</p> <p style="text-align: justify;">- Svi za­in­te­re­so­va­ni će do­bi­ti po­moć kod is­pu­nja­va­nja obra­za­ca ko­ji se od­no­se na is­pu­nja­va­nje teh­nič­kih

Zaštita oznake „sremski kulen“

– Sremski kulen ima geografsku zaštitu koja nije aktivna i zato treba odmah osvežiti postojeći elaborat o procedurama proizvodnje, utvrditi načine kontrole i krenuti ka aplikaciji za ovlašćenog korisnika

Dobijamo najsavremeniji kontakt centar

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U Be­o­gra­du 25. mar­ta de­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji u sa­rad­nji sa Stal­nom kon­fe­ren­ci­jom gra­do­va i op­šti­na pot­pi­sa­la je ugo­vor sa Op­šti­nom Sta­ra Pa­zo­va i još

Uzmeš godišnji da bi registrovao auto

- Da bi neko sada sam registrovao svog četvorotoškaša, bez angažovanja agencije, potrebno je da uzme par dana godišnjeg odmora zbog novog Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila,

Čekaju zaostale minimalce

- Očekujući pozitivno rešenje njihovih žalbi na prvostepena sudska rešenja u stečaju „Matroza“, u prostorijama Opštinskog veća SSSS u Sremskoj Mitrovici krajem protekle sedmice bivši radnici „Matroza“ organizovano su