Iskoristiti potencijal rodnosti

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- Po­sto­je dve gru­pe fak­to­ra ko­ji uti­ču na pro­iz­vod­nju ku­ku­ru­za: kli­mat­ske pri­li­ke i agro­teh­ni­ka. Kli­mat­ske pri­li­ke su fak­tor na ko­ji ne mo­že­mo da uti­če­mo ali za­to

Uzmeš godišnji da bi registrovao auto

<p style="text-align: justify;">Da bi ne­ko sa­da sam re­gi­stro­vao svog če­tvo­ro­toč­ka­ša, bez an­ga­žo­va­nja agen­ci­je, po­treb­no je da uzme par da­na go­di­šnjeg od­mo­ra zbog no­vog Pra­vil­ni­ka o re­gi­stra­ci­ji mo­tor­nih i pri­ključ­nih vo­zi­la,

Šansa za dve stotine nezaposlenih

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U ci­lju sma­nje­nja ne­za­po­sle­no­sti u Ši­du je pro­te­kle ne­de­lje odr­žan dru­gi po re­du sa­jam za­po­šlja­va­nja, ko­jeg je or­ga­ni­zo­va­la šid­ska is­po­sta­va Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje,

Smanjeni transferi, istanjeni budžeti

<p style="text-align: justify;"> - Da u op­štin­skim ka­sa­ma Sre­ma vla­da bes­pa­ri­ca, ne­gde vi­še, ne­gde ma­nje, ni­je ne­ka no­vost. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je sma­njen tran­sfer nov­ca iz re­pu­blič­ke ka­se pre­ma

Čekaju zaostale minimalce

<p style="text-align: justify;"> - Oče­ku­ju­ći po­zi­tiv­no re­še­nje nji­ho­vih žal­bi na pr­vo­ste­pe­na sud­ska re­še­nja u ste­ča­ju „Ma­tro­za“, u pro­sto­ri­ja­ma Op­štin­skog ve­ća SSSS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci kra­jem pro­te­kle sed­mi­ce biv­ši rad­ni­ci „Ma­tro­za“

Sava – reka koja spaja

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Još 2007. go­di­ne for­mi­ra­na je tzv. Sav­ska ko­mi­si­ja u či­jem ra­du uče­stvu­ju Slo­ve­ni­ja, Hr­vat­ska, Bo­sna i Her­ce­go­vi­ne i Sr­bi­je. Ta­da je na­pra­vljen pro­to­kol o re­gi­o­nal­noj sa­rad­nji

Neće da rade u korist sopstvene štete

<p style="text-align: justify;"> po­ljo­pri­vred­nik iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, od 1990. go­di­ne in­ten­ziv­no se ba­vi go­ve­dar­stvom.  Ovaj pro­iz­vo­đač mle­ka je do­sko­ra raz­mi­šljao da pro­ši­ri far­mu, ali je od­u­stao i ga­ji 26 mu­znih

Polovina domaćinstava bez uvećanih računa

<p style="text-align: justify;">Od 1. apri­la po­či­nje pri­me­na no­vog ce­nov­ni­ka za pro­da­ju elek­trič­ne ener­gi­je i pri­me­na po­pu­sta od 11,89 od­sto za me­seč­nu po­tro­šnju od 1 do 350 ki­lo­vat-sa­ti. No­va pro­seč­na ce­na