Suzbijanje korova

<p style="text-align: justify;"> So­ja kao i dru­ge oko­pa­vi­ne naj­o­se­tlji­vi­ja je na pri­su­stvo ko­ro­va u po­čet­nim fa­za­ma po­ra­sta, ka­da joj kon­ku­ri­šu u ži­vot­nom pro­sto­ru, vo­di i hra­ni­vi­ma. Pred­u­slov za uspe­šno su­zbi­ja­nje ko­ro­va

Manja stopa, isti porez

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U je­di­nom srem­skom gra­du je od oko 20.000 do­ma­ćin­sta­va na ime po­re­za na imo­vi­nu go­di­šnje na­pla­ći­va­no oko 60 mi­li­o­na di­na­ra. U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci tvr­de

Uvek podržavamo dobre projekte

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">SRP „Za­sa­vi­ca“ je la­ne ura­di­la za­ni­mljiv pro­je­kat i kon­ku­ri­sa­la za po­dr­šku u Mi­ni­str­stvo eko­no­mi­je da se po­dr­ži iz­grad­nja i otva­ra­nje pr­vog mo­der­nog kam­pa u ovom de­lu

Izvozna šansa koju nedovoljno koristimo

<p style="text-align: justify;">Po­ve­ća­nje iz­vo­za u Ca­rin­sku uni­ju ko­ju či­ne Ru­si­ja, Be­lo­ru­si­ja i Ka­zah­stan bi­će te­ma sa­stan­ka pri­vred­ni­ka Sre­ma i pred­stav­ni­ka ovih dr­ža­va ka­ko bi se za­jed­nič­kim do­go­vo­rom do­pri­ne­lo  ve­ćoj kon­ku­rent­no­sti

Novi procvat Dunavske regije

<p style="text-align: justify;">Šta uči­ni­ti da Voj­vo­di­na, Na­ci­o­nal­ni park ''Fru­ška go­ra, ka­ta­star­ske op­šti­ne i na­se­lja u njoj, po­sta­nu ne­ka vr­sta pri­vred­no-tu­ri­stič­kog ra­ja, pre­de­li so­ci­jal­nog bla­go­sta­nja? Deo od­go­vo­ra na ova pi­ta­nja mo­gao

IDEA OTVORILA VRATA

– Pored Novog Sada i Sombora, Sremska Mitrovica je danas bila treći grad u kojem je Kompanija IDEA otvorila prodajni objekat u bivšem TUŠ supermarketu, čiji su radnici našili

Dobro smo snabdeveni svim lekovima

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, di­rek­tor Apo­te­ke „Srem­ska Mi­tro­vi­ca“, do­da­ju­ći da stra­ne le­ko­ve do­ba­vlja­či da­ju na od­lo­že­no pla­ća­nje od 90 da­na, te da sva­ko ka­šnje­nje u pla­ća­nju pred­sta­vlja pro­blem.</p> <p style="text-align:

Kilometri sređenih saobraćajnica

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Pri­vo­di se kra­ju kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja Uli­ce Bran­ka Ra­di­če­vi­ća  u sklo­pu ko­je je iz­gra­đe­na atmosferska i fe­kal­na ka­na­li­za­ci­ja. Tre­nut­no se za­vr­ša­va as­fal­ti­ra­nje ko­lo­vo­za a po­tom