Dobijamo najsavremeniji kontakt centar

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U Be­o­gra­du 25. mar­ta de­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji u sa­rad­nji sa Stal­nom kon­fe­ren­ci­jom gra­do­va i op­šti­na pot­pi­sa­la je ugo­vor sa Op­šti­nom Sta­ra Pa­zo­va i još

Uzmeš godišnji da bi registrovao auto

- Da bi neko sada sam registrovao svog četvorotoškaša, bez angažovanja agencije, potrebno je da uzme par dana godišnjeg odmora zbog novog Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila,

Čekaju zaostale minimalce

- Očekujući pozitivno rešenje njihovih žalbi na prvostepena sudska rešenja u stečaju „Matroza“, u prostorijama Opštinskog veća SSSS u Sremskoj Mitrovici krajem protekle sedmice bivši radnici „Matroza“ organizovano su

U pećinačkom novčaniku 400 evra

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Srem­ci su u ja­nu­a­ru pro­seč­no u nov­ča­nik sta­vi­li ne­što pre­ko 27.000 di­na­ra. Po­sma­tra­no po op­šti­na­ma naj­de­blji no­vač­nik je u Pe­ćin­ci­ma jer je ja­nu­a­ra­ska pro­seč­na ne­to za­ra­da 

Smanjen broj millionera

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Pri­ja­ve za go­di­šnji po­rez na do­ho­dak gra­đa­na u za­kon­skom ro­ku, do 15. mar­ta, pod­ne­lo je 53 sta­nov­ni­ka  sa pod­ruč­ja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, sa­zna­je­mo u

„Fruškogorski odmor“ kao turistički raj

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­da ne­ko pod­ne­blje, ili kraj, srem­ski, iri­ški ili kar­lo­vač­ki, le­ži na pa­di­na­ma baj­ko­vi­tog Fru­ško­gor­ja, bo­ga­tog ma­na­sti­ri­ma, ba­nja­ma, ne­pre­gled­nim voć­nja­ci­ma i vi­no­gra­di­ma, tu­ri­zam mo­že bi­ti

Jedno preduzeće za dva grada

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve  Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Šap­ca su još 2006. go­di­ne od­lu­či­le da za­jed­nič­ki re­ša­va­ju pro­blem upra­vlja­nja čvr­stim ko­mu­nal­nim ot­pa­dom sa svo­jih te­ri­to­ri­ja. Istim po­vo­dom

Bez nauke nema razvoja

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je pr­vi grad u Sr­bi­ji i u Evro­pi ko­ji ima de­talj­nu mo­no­gra­fi­ju ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re svog pod­ruč­ja. Autor mo­no­gra­fi­je, či­ji je na­zi­vom "Isto­rij­ski raz­voj