Pr­vi evrop­ski kamp u Sr­bi­ji

<strong> Zasavica</strong> - Sa­vre­me­ni auto-kamp evrop­skih stan­dar­da "Za­sa­vi­ca", u isto­i­me­nom spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de, otvo­rio je, na Dan Evro­pe, 9. ma­ja, , pred­sed­nik Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je, kao i mno­go­broj­ni go­sti. Auto-kamp "Za­sa­vi­ca" na­la­zi

Po­sao za 150 rad­ni­ka

<strong> Sremka Mitrovica</strong> - Ita­li­jan­ska Kom­pa­ni­ja „La­mes“, ko­o­pe­rant „Fi­ja­ta“, pr­vog ju­na u za­ku­plje­nim po­go­ni­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­či­nje pro­iz­vod­nju auto­mat­skih po­di­za­ča sta­ka­la na auto­mo­bi­li­ma uz za­po­šlja­va­nje 150 rad­ni­ka. U isto vre­me,

Do­bri do­ma­ći­ni, još bo­lji pro­iz­vo­đa­či

<strong> Beočin</strong> - Še­sta po re­du Stoč­na iz­lo­žba u Su­se­ku odr­ža­na je, 7. ma­ja, uz uče­šće pe­de­se­tak iz­la­ga­ča go­ve­da, svi­nja, ova­ca, po­ljo­pri­vred­ne hra­ne i me­ha­ni­za­ci­je iz Ku­ku­je­va­ca, Ob­rov­ca, To­va­ri­še­va, Ne­šti­na, Be­ge­ča,

Otvo­re­na vra­ta ogrom­nog tr­ži­šta

<p style="text-align: justify;"> teh­nič­ki di­rek­tor "Gas Te­ha".</p> <p style="text-align: justify;">Be­lo­ru­sko tr­ži­šte ni­je ne­po­zna­to za sta­ro­pa­zo­vač­ki "Li­fam M",  jer je ova fir­ma du­go po­slo­va­la sa Min­skim trak­tor­skim za­vo­dom. Na ovo tr­ži­šte pla­si­ra­ju

Vi­ši stan­dar­di zdrav­stve­nih uslu­ga

- Pr­vo­maj­ski pra­zni­ci su u bli­žoj, još vi­še u da­ljoj pro­šlo­sti, po­red sla­vlje­nja ra­da, obe­le­ža­va­li i ne­ku, ma­nju ili ve­ću, rad­nu po­be­du. To vre­me kao da se i ove

Testenine za ceo region

- Slovenački “Mlinotest” iz Ajdovščine je u Rumi 13. maja otvorio fabriku “Mlinotest – S” za proizvodnju punjenih testenina i njoka. Iz proizvodnih hala površine, 1.200 kvadratnih metara, godišnje

Posao za 150 radnika

- Italijanska Kompanija „Lames“, kooperant „Fijata“, prvog juna u zakupljenim pogonima u Sremskoj Mitrovici počinje proizvodnju automatskih podizača stakala na automobilima uz zapošljavanje 150 radnika. U isto vreme, „Lames“ će

Šansa za izvoznike

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U prvom kvartalu 2011. godine Sremci su na tržište  Ruske Federacije izvezli robu vrednu 2,4 miliona dolara, a uvezli za 2,6 miliona dolara. U cilju povećanja izvoza