Otvo­re­na vra­ta ogrom­nog tr­ži­šta

<p style="text-align: justify;"> teh­nič­ki di­rek­tor "Gas Te­ha".</p> <p style="text-align: justify;">Be­lo­ru­sko tr­ži­šte ni­je ne­po­zna­to za sta­ro­pa­zo­vač­ki "Li­fam M",  jer je ova fir­ma du­go po­slo­va­la sa Min­skim trak­tor­skim za­vo­dom. Na ovo tr­ži­šte pla­si­ra­ju

Vi­ši stan­dar­di zdrav­stve­nih uslu­ga

- Pr­vo­maj­ski pra­zni­ci su u bli­žoj, još vi­še u da­ljoj pro­šlo­sti, po­red sla­vlje­nja ra­da, obe­le­ža­va­li i ne­ku, ma­nju ili ve­ću, rad­nu po­be­du. To vre­me kao da se i ove

Testenine za ceo region

- Slovenački “Mlinotest” iz Ajdovščine je u Rumi 13. maja otvorio fabriku “Mlinotest – S” za proizvodnju punjenih testenina i njoka. Iz proizvodnih hala površine, 1.200 kvadratnih metara, godišnje

Posao za 150 radnika

- Italijanska Kompanija „Lames“, kooperant „Fijata“, prvog juna u zakupljenim pogonima u Sremskoj Mitrovici počinje proizvodnju automatskih podizača stakala na automobilima uz zapošljavanje 150 radnika. U isto vreme, „Lames“ će

Šansa za izvoznike

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U prvom kvartalu 2011. godine Sremci su na tržište  Ruske Federacije izvezli robu vrednu 2,4 miliona dolara, a uvezli za 2,6 miliona dolara. U cilju povećanja izvoza

Potrošači zadovoljni uslugama

<p style="text-align: justify;">Is­tra­ži­va­nje  „Stra­te­džik mar­ke­tin­ga“, ko­je je po zah­te­vu ne­mač­ke raz­voj­ne KfW ban­ke sa ko­jom je srem­sko­mi­tro­vač­ki „Vo­do­vod“, sa još se­dam gra­do­va slič­ne ve­li­či­ne u Sr­bi­ji uče­stvo­vao u pr­voj fa­zi

Važna pravovremena zaštita

<p style="text-align: justify;">Po­če­tak pro­le­ća i kre­ta­nje ve­ge­ta­ci­je su zna­ci da tre­ba ve­li­ku pa­žnju po­sve­ti­ti ne­zi i za­šti­ti ja­bu­ča­stog i ko­šti­ča­vog vo­ća ko­ji su u ovom pe­ri­o­du na­ro­či­to ose­tlji­vi na glji­vič­ne

Zaštita oznake „Sremskom kulenu“

<p style="text-align: justify;"> - Srem­ski ku­len ima ge­o­graf­sku za­šti­tu ko­ja ni­je ak­tiv­na i za­to tre­ba od­mah ažu­ri­ra­ti po­sto­je­ći ela­bo­rat o pro­ce­du­ra­ma pro­iz­vod­nje, utvr­di­ti na­či­ne kon­tro­le i kre­nu­ti ka apli­ka­ci­ji za