Za rav­no­mer­no i po­u­zda­no gre­ja­nje

Još u to­ku pro­te­kle grej­ne se­zo­ne Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „To­pli­fi­ka­ci­ja“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ušlo je u pri­pre­me za re­mont i in­ve­sti­ci­o­ne ak­tiv­no­sti ko­je su pla­ni­ra­ne iz­me­đu dve grej­ne se­zo­ne. Ka­ko

Vlasnik sebe predstavlja kao žrtvu

Vest o od­la­sku , kup­ca “Mi­tro­sa” iz Sr­bi­je i nje­go­vi ape­li pre­mi­je­ru i mi­ni­stri­ma iza­zva­li su re­a­go­va­nja i u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Dok Dra­ško­vić že­sto­ko kri­ti­ku­je pri­vred­ni am­bi­jent,  rad pra­vo­su­đa, po­je­di­na­ca

No­va rad­na me­sta u „Agro­pa­pu­ku“

<strong> Kukujevci - </strong>Vla­da AP Voj­vo­di­ne je po­mo­gla kla­ni­ci "Agro­pa­puk" iz Ku­ku­je­va­ca odo­briv­ši im sred­stva u iz­no­su od 2,6 mi­li­o­na di­na­ra za za­po­šlja­va­nje dva­de­set no­vih rad­ni­ka. Tim po­vo­dom pred­sed­nik Vla­de AP

In­ve­sti­to­re pri­vla­či in­fra­struk­tu­ra

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Pri­o­ri­tet Vla­de AP Voj­vo­di­ne je pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, a to je ne­mo­gu­će uči­ni­ti bez ula­ga­nja u in­fra­struk­tu­ru. Zbog to­ga je Po­kra­jin­ska Vla­da u

Na­gra­de za pre­ga­la­štvo

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra je pro­te­klog pet­ka,15.ju­la, obe­le­ži­la 36 go­di­na od osni­va­nja. Tra­di­ci­o­nal­ni Dan ko­mo­re je i tra­di­ci­o­nal­na pri­li­ka da se naj­u­spe­šni­jim pri­vred­nim dru­štvi­ma i po­je­din­ci­ma do­de­le pri­zna­nja

Uslov dobre biljne proizvodnje

Ze­mlji­šte pred­sta­vlja osnov­no sred­stvo po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje pa je odr­ža­va­nje nje­go­ve plod­no­sti du­žnost sva­kog po­ljo­pri­vred­ni­ka. Ne­po­zna­va­nje  osnov­nih pa­ra­me­ta­ra plod­no­sti i pra­će­nje pro­me­na, oso­bi­na i sa­sta­va ze­mlji­šta u in­te­ziv­noj pro­iz­vod­nji omo­gu­ća­va nam

Ugo­vor za br­ži raz­voj

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja Srem pot­pi­sa­li su pro­te­kle ne­de­lje ugo­vor či­ji je cilj obez­be­đe­nje odr­ži­vo­sti ra­da ove agen­ci­je i us­po­sta­vlja­nje još čvr­šće sa­rad­nje. U ime gra­da Srem­ska

Rod do­bar, ce­na za gla­vo­bo­lju

Na po­lji­ma Sre­ma ra­ta­ri su ovih da­na za­vr­ši­li že­tvu. Pše­ni­ca je u ovom re­gi­o­nu za­se­ja­na na ukup­no 41.641 hek­tar, ka­žu po­da­ci Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re. Od  struč­nog sa­rad­ni­ka SPK i se­kre­ta­ra