Vre­me no­vih ve­le­po­sed­ni­ka

Pre­ma po­sled­njim zva­nič­nim po­da­ci­ma op­šti­na In­đi­ja ras­po­la­že sa 28.350 hek­ta­ra ob­ra­di­vog ze­mlji­šta a op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va sa 29.506 hek­ta­ra. Obe op­šti­ne su do pre de­se­tak go­di­na ima­le po ne­ko­li­ko hi­lja­da

Slo­ve­ni­ja lo­bi­ra za Sr­bi­ju

Am­ba­sa­dor Slo­ve­ni­je u Be­o­gra­du sa ko­jim je raz­go­va­rao o čvr­šćem po­ve­zi­va­nju pri­vre­de. Ta­ko­đe, am­ba­sa­dor But je odr­žao pre­da­va­nje mla­dim Mi­trov­ča­ni­ma o Evrop­skoj uni­ji i evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma. Po­se­ta je re­a­li­zo­va­na

Pet godina „Eatona“

&nbsp; <strong> Sremska Mitrovica</strong> - Petogodišnjica uspešnog rada "Eaton Electric" doo u Srbiji, koji obuhvata proizvodni pogon u Sremskoj Mitrovici i prodaju u Beogradu, obeležena je u Sremskoj Mitrovici.  Kompanija "Eaton" ima

Zdra­va hra­na na zdrav na­čin

<strong> Jarak</strong> - U srem­skim ba­šta­ma ga­ji se ra­zno­vr­sno  bi­lje i po­vr­će  na­šeg pod­ne­blja, a u ba­šti ga­je i kla­sič­ne vr­ste po­vr­ća, ali nji­ho­va bio-ba­šta je tvr­de, ne­go­va­na in­te­gral­nim, bio -

Bo­le­sti i šte­to­či­ne vi­no­ve lo­ze

<strong> </strong> - Vi­no­va lo­za se na­la­zi na po­čet­ku ve­ge­ta­ci­je, od­no­sno u fa­zi raz­vi­je­nih la­sta­ra oko 10 cen­ti­me­ta­ra. Sa­da je vre­me za su­zbi­ja­nje ak­tu­el­nih bo­le­sti i šte­to­či­na , a to su:

Pr­vi evrop­ski kamp u Sr­bi­ji

<strong> Zasavica</strong> - Sa­vre­me­ni auto-kamp evrop­skih stan­dar­da "Za­sa­vi­ca", u isto­i­me­nom spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de, otvo­rio je, na Dan Evro­pe, 9. ma­ja, , pred­sed­nik Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je, kao i mno­go­broj­ni go­sti. Auto-kamp "Za­sa­vi­ca" na­la­zi

Po­sao za 150 rad­ni­ka

<strong> Sremka Mitrovica</strong> - Ita­li­jan­ska Kom­pa­ni­ja „La­mes“, ko­o­pe­rant „Fi­ja­ta“, pr­vog ju­na u za­ku­plje­nim po­go­ni­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­či­nje pro­iz­vod­nju auto­mat­skih po­di­za­ča sta­ka­la na auto­mo­bi­li­ma uz za­po­šlja­va­nje 150 rad­ni­ka. U isto vre­me,

Do­bri do­ma­ći­ni, još bo­lji pro­iz­vo­đa­či

<strong> Beočin</strong> - Še­sta po re­du Stoč­na iz­lo­žba u Su­se­ku odr­ža­na je, 7. ma­ja, uz uče­šće pe­de­se­tak iz­la­ga­ča go­ve­da, svi­nja, ova­ca, po­ljo­pri­vred­ne hra­ne i me­ha­ni­za­ci­je iz Ku­ku­je­va­ca, Ob­rov­ca, To­va­ri­še­va, Ne­šti­na, Be­ge­ča,