Ši­ri se po­lje sa­rad­nje

Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra je, na po­sled­njem sa­stan­ku „Sav­ske ko­mi­si­je“, od­no­sno Fo­ru­ma pred­sed­ni­ka Eko­nom­ske re­gi­je u sli­vu re­ke Sa­ve, po­nu­di­la re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta pod na­zi­vom  “Sa­jam in­ve­sti­ci­o­nih po­ten­ci­ja­la u sli­vu re­ke Sa­ve”.

Tra­fo vre­dan če­ti­ri mi­li­o­na evra

di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja. - U to­ku su ra­do­vi na iz­grad­nji još jed­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce u du­ži­ni od 2,7 ki­lo­me­ta­ra ko­ja će op­slu­ži­va­ti re­gi­o­nal­nu de­po­ni­ju i kom­pleks bel­gij­ske kom­pa­ni­je ''Ener­go

Bo­lji­tak za in­ve­sti­to­re i gra­đa­ne

Stan­dar­de po­volj­nog po­slov­nog okru­že­nja u Sr­bi­ji uve­la je 2007. go­di­ne Na­ci­o­nal­na ali­jan­sa za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj (NA­LED) u sa­rad­nji sa Ame­rič­kom agen­ci­jom za me­đu­na­rod­ni raz­voj (USA­ID). Ser­ti­fi­ka­ci­ja je na­me­nje­na svim

- Nakon priznanja NALED-a koje je Grad Sremska Mitrovica dobio kao mesto sa povoljnim ambijentom za ulaganje gradonačelnik Sremske Mitrovice inicirao je osnivanje Privrednog saveta. Stoga je danas održan

Se­na­ži­ra­nje kao na­čin kon­zer­vi­sa­nja kr­me

Naj­ra­spro­stra­nje­ni­ji na­čin spre­ma­nja i kon­zer­vi­sa­nja ze­le­ne kr­me je si­li­ra­nje i to pri­rod­nim to­kom fer­men­ta­ci­je. Isto­vre­me­no, ovaj na­čin spre­ma­nja kr­me mo­guć je sa­mo kod krm­nih bi­lja­ka bo­ga­tih uglje­nim hi­dra­ti­ma. Me­đu­tim, ka­da

Po­go­ni na 7.500 kva­dra­ta

<strong> Inđija</strong> - Po­pu­lar­na fa­bri­ka gre­ja­ča ka­ko su In­đin­ča­ni kr­sti­li fir­mu ''IGB Auto­mo­ti­ve'' ćer­ku Ne­mač­ke kom­pa­ni­je ''Ba­u­er­hin'' ko­ja ima se­di­šte u Frank­fur­tu, ovog le­ta će iz iz­najm­lje­nog pro­sto­ra bi­ti pre­se­lje­na u

Ka­blo­vi za ceo svet

sve­ča­no su, pro­šlog pet­ka, otvo­ri­li no­vi  po­gon ove slo­ve­nač­ke fir­me  za kon­fek­ci­o­ni­ra­ne ka­blo­va za ku­ćan­ske apar­te u Pla­ti­če­vu kod Ru­me, u objek­tu sta­re ško­le. U star­tu je za­po­sle­no 15 rad­ni­ka,

Sa na­u­kom do bo­ljih pri­no­sa

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba «Srem­ska Mi­tro­vi­ca» or­ga­ni­zo­va­la je 15. ju­na, tra­di­ci­o­nal­ni Dan po­lja str­nih ži­ta i ogleda iz za­šti­te bi­lja na par­ce­la­ma u la­ća­rač­kom ata­ru uz pri­su­stvo broj­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča, pred­stav­ni­ka