Međunarodni sajam u Velikim Radincima

Ambasador Slovenije u Srbiji Franc But, otvarajući prvi jesenji Međunarodni poljoprivredni sajam „Srem 2011“ u selu Veliki Radinci kod Sremske Mitrovice, izrazio je očekivanje da će Srbija svoj pravi evropski

Kilometri uređenih puteva

-Tokom minule dve godine u ataru Manđelosa uređeno je oko 6,5 kilometara poljskih puteva. Prošlonedeljno nasipanje puta u potesu "Čotina"  završetak je ranije početog posla na istom putu koji

Radovi na nadvožnjaku

- Zbog izvođenja  paralelnih  radova  na popravci nadvožnjaka preko pruge i mosta preko  kanala, na državnom putu II reda, R–103.2,  na deonici kod Sremske Mitrovice, do 15. novembra biće

Jesen poranila tri sedmice

Na sremskim poljima su u punom jeku jesenji radovi. U toku je žetva soje kojom je zasejano 23.603 hektara i suncokreta na 5.057 hektara. Vade se prve količine šećerne repe

Za rav­no­mer­no i po­u­zda­no gre­ja­nje

Još u to­ku pro­te­kle grej­ne se­zo­ne Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „To­pli­fi­ka­ci­ja“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ušlo je u pri­pre­me za re­mont i in­ve­sti­ci­o­ne ak­tiv­no­sti ko­je su pla­ni­ra­ne iz­me­đu dve grej­ne se­zo­ne. Ka­ko

Vlasnik sebe predstavlja kao žrtvu

Vest o od­la­sku , kup­ca “Mi­tro­sa” iz Sr­bi­je i nje­go­vi ape­li pre­mi­je­ru i mi­ni­stri­ma iza­zva­li su re­a­go­va­nja i u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Dok Dra­ško­vić že­sto­ko kri­ti­ku­je pri­vred­ni am­bi­jent,  rad pra­vo­su­đa, po­je­di­na­ca

No­va rad­na me­sta u „Agro­pa­pu­ku“

<strong> Kukujevci - </strong>Vla­da AP Voj­vo­di­ne je po­mo­gla kla­ni­ci "Agro­pa­puk" iz Ku­ku­je­va­ca odo­briv­ši im sred­stva u iz­no­su od 2,6 mi­li­o­na di­na­ra za za­po­šlja­va­nje dva­de­set no­vih rad­ni­ka. Tim po­vo­dom pred­sed­nik Vla­de AP

In­ve­sti­to­re pri­vla­či in­fra­struk­tu­ra

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Pri­o­ri­tet Vla­de AP Voj­vo­di­ne je pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, a to je ne­mo­gu­će uči­ni­ti bez ula­ga­nja u in­fra­struk­tu­ru. Zbog to­ga je Po­kra­jin­ska Vla­da u