Ugo­vor za br­ži raz­voj

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja Srem pot­pi­sa­li su pro­te­kle ne­de­lje ugo­vor či­ji je cilj obez­be­đe­nje odr­ži­vo­sti ra­da ove agen­ci­je i us­po­sta­vlja­nje još čvr­šće sa­rad­nje. U ime gra­da Srem­ska

Rod do­bar, ce­na za gla­vo­bo­lju

Na po­lji­ma Sre­ma ra­ta­ri su ovih da­na za­vr­ši­li že­tvu. Pše­ni­ca je u ovom re­gi­o­nu za­se­ja­na na ukup­no 41.641 hek­tar, ka­žu po­da­ci Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re. Od  struč­nog sa­rad­ni­ka SPK i se­kre­ta­ra

Za bez­bed­nu pri­me­nu pe­sti­ci­da

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca doo, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne ,šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de, i USA­ID –om ( Ame­rič­ka agen­ci­ja za me­đu­na­rod­ni raz­voj) odr­ža­la je obu­ku po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma. Obu­ka je

Ce­na „oba­ra“ pri­no­se

Iako po­vre­me­no pre­ki­da­na pa­da­vi­na­ma, ovo­go­di­šnja že­tva, či­ni se, ni­kad ni­je kra­će tra­ja­la. U tre­nut­ku za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta, že­tva pše­ni­ce na oko 41,5 hi­lja­da hek­ta­ra bi­la je pri kra­ju,

Do­pri­nos ja­ča­nju na­ci­o­nal­ne eko­no­mi­je

svet­ski li­der u pro­iz­vod­nji cir­ku­lar­nih pum­pi za gre­ja­nje i kli­ma­ti­za­ci­ju, kao i cen­tri­fu­gal­nih pum­pi za vo­do­snab­de­va­nje, ot­pad­ne vo­de i do­zi­ra­nje, ko­ji po­kri­va  ovim pro­iz­vo­di­ma oko 50 od­sto svet­skog tr­ži­šta, 6.

Plakete najboljima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> -  "Tehnoeksport u Inđiji, "Atos Vinum" u Maloj Remeti, "Termomont" u Šimanovcima, "Menina" u Rumi, "Dadeks" u Sremskoj Mitrovici, "Metal - fleks" u Novoj Pazovi i "Agropapuk" u

Ku­ku­ruz no­ćas mo­ra pa­sti

<strong> Ruma - </strong>Škol­ski ras­pust je uve­li­ko za­po­čeo za osnov­ce i sred­njo­škol­ce,mi­ru­ju ska­mi­je, dre­ma­ju dnev­ni­ci, uči­o­ni­ce odi­šu ti­ši­nom, ta­ko sve do je­se­ni ka­da će sve ovo za­plju­snu­ti de­či­ja gra­ja. Pra­vi­la, valj­da,

Pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe

Da bi ostva­ri­li vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se i vi­sok sa­dr­žaj še­će­ra u ko­re­nu še­ćer­ne re­pe (di­ge­sti­ja), neo­p­hod­no je sa­ču­va­ti li­snu ma­su od eko­nom­ski naj­zna­čaj­ni­je bo­le­sti pe­ga­vost li­sta še­ćer­ne re­pe <em>(Cer­co­spo­ra