U za­gr­lja­ju ku­le­na i vi­na

<strong> Erdevik</strong> - Na „Srem­skoj ku­le­ni­ja­di“ u Er­de­vi­ku, ko­ja tra­di­ci­o­nal­no oku­plja pro­iz­vo­đa­če naj­bo­ljeg srem­skog ku­le­na, ove go­di­ne je u tr­ci za naj­bo­lji lju­ti za­lo­gaj uče­stvo­va­lo čak 85 tak­mi­ča­ra. Kao i ra­ni­jih

Ko­rak u ener­get­sku sta­bil­nost i eko­lo­šku bu­duć­nost

- Upro­šlu sre­du u Pe­ćin­ci­ma je pu­šten u rad ga­so­vod­ni si­stem u  ko­ji je ulo­že­no pet mi­li­o­na evra od stra­ne slo­ve­nač­kog “Pe­tro­la” i 1,2 mi­li­o­na evra od Stra­ne “Sr­bi­ja­ga­sa”

Neo­p­hod­na si­ste­mat­ska za­šti­ta

Ja­bu­ka-po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi u pret­hod­nom pe­ri­o­du po­go­do­va­li su raz­vo­ju in­fek­ci­je od <em>V.ineq­va­lis </em>(ča­đa­va kra­sta­vost li­sta i plo­da ja­bu­ke). In­ten­zi­tet in­fek­ci­je za­vi­si od vre­me­na vla­že­nja li­sta i plo­da, tem­pe­ra­tu­re pa smo

Rad­na me­sta za 30 ne­za­po­sle­nih

ob­i­šao je pro­te­kle ne­de­lje pred­u­ze­će “Val­dum“ u Ši­du. Vla­da Voj­vo­di­ne do­ne­la je od­lu­ku o sub­ven­ci­ji u iz­no­su od 3,9 mi­li­o­na di­na­ra za no­vo­za­po­šlja­va­nje 30 li­ca u fir­mi “Val­dum” Do­ma­ći in­ve­sti­tor

Vi­so­ka teh­no­lo­gi­ja i no­va rad­na me­sta

, vla­snik ne­mač­ke kom­pa­ni­je “Mil­ba­u­er”a pot­pi­sa­li su ugo­vor o do­de­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va  za pod­sti­caj in­ve­sti­ci­ja u iz­no­su od 500 hi­lja­da evra  za otva­ra­nje 100 no­vih rad­nih me­sta (5.000 evra po

Fa­bri­ka sa hi­lja­du za­po­sle­nih

Pe­to­go­di­šnji­ca uspe­šnog ra­da "Eaton Electric" doo u Sr­bi­ji, ko­ji ob­u­hva­ta pro­iz­vod­ni po­gon u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i pro­da­ju u Be­o­gra­du, obe­le­že­na je 17. ma­ja u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Na pri­god­noj pro­sla­vi oku­pi­li

Ula­ga­nje u bu­duć­nost

Ono što se pro­vla­či kao osnov­ni uslov za ostva­ri­va­nje pra­va na pod­sti­caj­na sred­stva u sto­čar­stvu je po­jam kva­li­tet­na pri­plod­na ži­vo­ti­nja i uma­ti­če­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje. Pra­vil­ni­kom o uslo­vi­ma za is­pu­nja­va­nje pu­nog

Trak­to­ri­ma blo­ki­ra­li za­dru­gu

Dvo­ri­šte i objek­ti ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge u Ru­mi, ko­ja je svo­je­vre­me­no pri­po­je­na „Agro­ru­mi“, već ne­ko­li­ko sed­mi­ca su blo­ki­ra­ni po­ljo­pri­vred­nom me­ha­ni­za­ci­jom ne­za­do­volj­nih pa­o­ra ko­ji tvr­de da objek­ti pri­pa­da­ju ze­mljo­rad­nič­koj za­dru­zi iako ih