Se­na­ži­ra­nje kao na­čin kon­zer­vi­sa­nja kr­me

Naj­ra­spro­stra­nje­ni­ji na­čin spre­ma­nja i kon­zer­vi­sa­nja ze­le­ne kr­me je si­li­ra­nje i to pri­rod­nim to­kom fer­men­ta­ci­je. Isto­vre­me­no, ovaj na­čin spre­ma­nja kr­me mo­guć je sa­mo kod krm­nih bi­lja­ka bo­ga­tih uglje­nim hi­dra­ti­ma. Me­đu­tim, ka­da

Po­go­ni na 7.500 kva­dra­ta

<strong> Inđija</strong> - Po­pu­lar­na fa­bri­ka gre­ja­ča ka­ko su In­đin­ča­ni kr­sti­li fir­mu ''IGB Auto­mo­ti­ve'' ćer­ku Ne­mač­ke kom­pa­ni­je ''Ba­u­er­hin'' ko­ja ima se­di­šte u Frank­fur­tu, ovog le­ta će iz iz­najm­lje­nog pro­sto­ra bi­ti pre­se­lje­na u

Ka­blo­vi za ceo svet

sve­ča­no su, pro­šlog pet­ka, otvo­ri­li no­vi  po­gon ove slo­ve­nač­ke fir­me  za kon­fek­ci­o­ni­ra­ne ka­blo­va za ku­ćan­ske apar­te u Pla­ti­če­vu kod Ru­me, u objek­tu sta­re ško­le. U star­tu je za­po­sle­no 15 rad­ni­ka,

Sa na­u­kom do bo­ljih pri­no­sa

Po­ljo­pri­vred­na struč­na slu­žba «Srem­ska Mi­tro­vi­ca» or­ga­ni­zo­va­la je 15. ju­na, tra­di­ci­o­nal­ni Dan po­lja str­nih ži­ta i ogleda iz za­šti­te bi­lja na par­ce­la­ma u la­ća­rač­kom ata­ru uz pri­su­stvo broj­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča, pred­stav­ni­ka

Kon­tro­la plod­no­sti ze­mlji­šta

Po­ljo­pri­vred­na Struč­na Slu­žba Srem­ska Mi­tro­vi­ca u okvi­ru svo­jih ak­tiv­no­sti u op­šti­na­ma Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Sta­ra Pa­zo­va, Pe­ćin­ci i Šid, ras­po­la­že akre­di­to­va­nom la­bo­ra­to­ri­jom za is­pi­ti­va­nje plod­no­sti ze­mlji­šta. Ista oba­vlja po­slo­ve kon­tro­le plod­no­sti

Re­kon­struk­ci­ja vo­do­vod­ne mre­že

U okvi­ru pla­ni­ra­nih ra­do­va za ovu go­di­nu srem­sko­mi­tro­vač­ki „Vo­do­vod“ ne­dav­no je otvo­rio gra­di­li­šte u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci gde eki­pe Rad­ne je­di­ni­ce „Iz­grad­nja i odr­ža­va­nje vo­do­vod­ne i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že“ iz­dvo­de ra­do­ve u

Sna­ga u tim­skom ra­du

Pri­vat­no pred­u­zet­ni­štvo na pro­sto­ri­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je za­če­to je upra­vo u No­voj Pa­zo­vi, pod­se­ti­li su pri­vred­ni­ci na osni­vač­koj skup­šti­ni Udru­že­nja pri­vred­ni­ka No­ve Pa­zo­ve ko­ja je odr­ža­na 15. ju­na. Pr­vo Udru­že­nje za­na­tli­ja

In­ve­sti­ci­je “po­je­la“ so­ci­ja­la

Če­ste pri­med­be opo­zi­ci­je, ko­je se mo­gu ču­ti na skup­štin­skim za­se­da­nji­ma, idu u pri­log to­me da, po pi­ta­nju in­ve­sti­ci­o­nih za­hva­ta, rum­ska op­šti­na ''dre­ma'', eko­nom­sko-po­li­tič­kim reč­ni­kom ka­za­no - stag­ni­ra. S dru­ge stra­ne,