Bo­lje ko­ri­šće­nje ora­ni­ca

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Po osno­vu pre­čeg pra­va za­ku­pa u Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­de­ljen je 1.201 hek­tar dr­žav­nog ze­mlji­šta ko­je će to­kom tri go­di­ne ko­ri­sti­ti 18 re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­ni­ka-sto­ča­ra i AD "Mi­tro­srem"

Me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­ni sa­jam

<strong> Veliki Radinci - </strong>U Ve­li­kim Ra­din­ci­ma kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce, pro­šlog pet­ka, 16. sep­tem­bra, otvo­ren je pr­vi je­se­nji Me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­ni sa­jam „Srem 2011“. Sa­jam je otvo­rio am­ba­sa­dor Slo­ve­ni­je u Sr­bi­ji ,

Ulo­že­no nam se vra­ća

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Na ne­dav­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka usvo­je­no je vi­še od­lu­ka ko­ji­ma se stva­ra­ju sve bo­lji uslo­vi za do­la­zak in­ve­sti­to­ra, raz­voj i za­po­šlja­va­nje. Me­đu ak­tu­el­nim od­lu­ka­ma

BEOČIN NA ČELU KOLONE

Sremska Mitrovica - Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Vojvođani zaostaju za republičkim prosekom i u osmom mescu su neto imali 37.251 dinara, a Sremci još manje-u proseku 33.611 dinara. Po

Topli radijatori po staroj ceni ?

- U sremskomitrovačkoj „Toplifikaciji“ kažu da su praktično spremni za narednu grejnu sezonu. Tople probe u lokalnim kotlarnicama, koje se obavezno izvode početkom oktobra, zavšavaju se ovih dana. Jedino

Ugovori o zakupu

<strong> Sremska Mitrovica -</strong> Na osnovu prečeg prava zakupa u Gradu Sremska Mitrovica dodeljen je 1.201 hektar državnog zemljišta koje će tokom tri godine koristiti 18 registrovanih poljoprivrednika - stočara i

Međunarodni sajam u Velikim Radincima

Ambasador Slovenije u Srbiji Franc But, otvarajući prvi jesenji Međunarodni poljoprivredni sajam „Srem 2011“ u selu Veliki Radinci kod Sremske Mitrovice, izrazio je očekivanje da će Srbija svoj pravi evropski

Kilometri uređenih puteva

-Tokom minule dve godine u ataru Manđelosa uređeno je oko 6,5 kilometara poljskih puteva. Prošlonedeljno nasipanje puta u potesu "Čotina"  završetak je ranije početog posla na istom putu koji