Sti­mu­la­ci­je za re­dov­ne i šte­dlji­ve

Elek­tro­di­stri­bu­ci­ja "Srem­ska Mi­tro­vi­ca" ima so­lid­nu na­pla­tu po­tra­ži­va­nja, uspe­va da ostva­ri na­plat­ni za­da­tak i po tom spa­da u bo­lje de­lo­ve pred­u­ze­ća. Ovo je u naj­kra­ćem oce­na o ra­du ko­ja sti­že iz

Ma­nje gu­bi­ta­ka na mre­ži

Pre­ci­zno pla­ni­ra­nje i re­a­li­za­ci­ja  do­ne­tog pla­na in­ve­sti­ci­o­nog odr­ža­va­nja od zna­ča­ja je za po­ve­ća­nje kva­li­te­ta elek­trič­ne ener­gi­je i po­u­zda­no­sti snab­de­va­nja ku­pa­ca. To do­vo­di i do sma­nje­nja gu­bi­ta­ka u di­stri­bu­tiv­noj mre­žu. Za­to

Iz­bo­rom hi­bri­da i pra­vil­nom agro­teh­ni­kom do do­brih pri­no­sa

<h3> Pri­pre­ma ze­mlji­šta za sun­co­kret</h3> Sa­vre­me­ni i ra­ci­o­nal­ni si­stem ga­je­nja sun­co­kre­ta u raz­li­či­tim agro­e­ko­lo­škim uslo­vi­ma mo­ra bi­ti uvek u funk­ci­ji mak­si­mal­nog is­ko­ri­šća­va­nja ge­ne­tič­kog po­ten­ci­ja­la rod­no­sti hi­bri­da sun­co­kre­ta. Se­tva pred­sta­vlja va­žan teh­no­lo­ški pro­ces u

In­te­re­so­va­nje di­že ce­nu

Da­va­nje u za­kup 2.392 hek­ta­ra dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci oku­pio je 380 li­ci­ta­na­ta. Po­stu­pak jav­nog nad­me­ta­nja, odr­žan u pe­tak, 13. ok­to­bra, ka­rak­te­ri­sa­la je  ma­sov­nost i  in­te­re­so­va­nje za sva­ku

Mi­li­jar­da di­na­ra za se­tvu

<p style="text-align: left;"><strong> Sremska Mitrovica - </strong>Ove je­se­ni oče­ku­je se da u Sre­mu bu­de po­se­ja­no 56.000 hek­ta­ra pod str­nim ži­ti­ma što je za 19 pro­ce­na­ta ve­ća po­vr­ši­na ne­go pro­šle go­di­ne. Po

Ško­lo­va­nje za po­sao, a ne za Tr­ži­šte ra­da

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Od­bor za obra­zo­va­nje, na­u­ku, kul­tu­ru, omla­di­nu i sport Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne, uz po­dr­šku Mi­si­je OEBS-a u Sr­bi­ji, or­ga­ni­zo­va­li su pro­šlog če­tvr­ta­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci jav­nu tri­bi­nu

Mitrovica predstavlja projekte

- Na Međunarodnom sajmu investicija „Investexpo“ koji se od 25. do 27. oktobra održava u Novom Sadu, među više od 50 učesnika, po drugi put se nalazi i Sremska

Na licitaciji 380 učesnika

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Davanje u zakup 2.392 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u Sremskoj Mitrovici okupio je 380 licitanata. Postupak javnog nadmetanja karakterisala je  masovnost i  interesovanost za svaku parcelu bez