Mitrovica predstavlja projekte

- Na Međunarodnom sajmu investicija „Investexpo“ koji se od 25. do 27. oktobra održava u Novom Sadu, među više od 50 učesnika, po drugi put se nalazi i Sremska

Na licitaciji 380 učesnika

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Davanje u zakup 2.392 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u Sremskoj Mitrovici okupio je 380 licitanata. Postupak javnog nadmetanja karakterisala je  masovnost i  interesovanost za svaku parcelu bez

Gra­di­li­šta vred­na 100 mi­li­o­na evra

<strong> Inđija - </strong>Je­dan po­ma­lo neo­bi­čan oglas ob­ja­vljen je pro­šle ne­de­lje u go­to­vo svim srp­skim me­di­ji­ma ali u ne­kim eko­nom­skim ča­so­pi­si­ma u Evro­pi. Pod slo­ga­nom ''In­ve­sti­raj­te u Sr­bi­ju – In­ve­sti­raj­te u

Ka­men te­me­ljac za ka­fi­le­ri­ju

<strong> Inđija -</strong>U sa­sta­vu bel­gij­ska kom­pa­ni­ja "Elek­tro­vinds" ko­ja se ba­vi do­bi­ja­njem elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra - ve­tar, so­lar­na ener­gi­ja i bi­o­ma­sa, po­slu­je be­le­gij­sko-srp­ska fir­ma "Ener­go ze­le­na" - od­nos ka­pi­ta­la je

Do­volj­no kva­li­tet­nog se­me­na

Bez kva­li­tet­nog se­me­na str­nih ži­ta ne­ma ni vi­so­kih pri­no­sa, a to zna­či da se­men­ski usev mo­ra da bu­de osno­va za pro­iz­vod­nju vi­so­ko kva­li­tet­nog se­me­na. Pro­iz­vod­nja se­me­na str­nih ži­ta, od­no­sno so­ra­ta ko­je

Či­je su rum­ske nji­ve?

<strong> Ruma - </strong>Kao što to če­sto bi­va, ka­da se to naj­ma­nje oče­ki­va­lo - za­pe­lo je naj­vi­še. Reč je o Skup­štin­skom za­se­da­nju u Ru­mi, 30. sep­tem­bra, i te­mi ko­ja je na­o­ko

Gra­đen da tra­je 125 go­di­na

<p style="text-align: left;"> No­vi most na Du­na­vu kod Be­ške u po­ne­de­ljak je sve­ča­no pu­stio u sa­o­bra­ćaj Bo­ris Ta­dić, pred­sed­nik Sr­bi­je u pro­su­stvu mi­ni­sta­ra Mi­lu­ti­na Mr­ko­nji­ća i Oli­ve­ra Du­li­ća, iz­vo­đa­ča ra­do­va i

Poljočuvari u njivama

<strong> Sremska Mitrovica</strong>- U Sremskoj Mitrovici je oformljena poljočuvarska služba, a tim povodom su u ponedeljak, 10. oktobra, sklopljeni ugovori o tromesečnom radu između resorne gradske uprave i 33 poljočuvara. Čuvari