Kad nema hotela, šansa su sela

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, grad će mak­si­mal­no po­mo­ći za­in­te­re­so­va­ni­ma za do­pun­sku tu­ri­stič­ku de­lat­nost.</p> <p style="text-align: justify;">- Svi za­in­te­re­so­va­ni će do­bi­ti po­moć kod is­pu­nja­va­nja obra­za­ca ko­ji se od­no­se na is­pu­nja­va­nje teh­nič­kih

Zaštita oznake „sremski kulen“

– Sremski kulen ima geografsku zaštitu koja nije aktivna i zato treba odmah osvežiti postojeći elaborat o procedurama proizvodnje, utvrditi načine kontrole i krenuti ka aplikaciji za ovlašćenog korisnika

Dobijamo najsavremeniji kontakt centar

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U Be­o­gra­du 25. mar­ta de­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji u sa­rad­nji sa Stal­nom kon­fe­ren­ci­jom gra­do­va i op­šti­na pot­pi­sa­la je ugo­vor sa Op­šti­nom Sta­ra Pa­zo­va i još

Uzmeš godišnji da bi registrovao auto

- Da bi neko sada sam registrovao svog četvorotoškaša, bez angažovanja agencije, potrebno je da uzme par dana godišnjeg odmora zbog novog Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila,

Čekaju zaostale minimalce

- Očekujući pozitivno rešenje njihovih žalbi na prvostepena sudska rešenja u stečaju „Matroza“, u prostorijama Opštinskog veća SSSS u Sremskoj Mitrovici krajem protekle sedmice bivši radnici „Matroza“ organizovano su

U pećinačkom novčaniku 400 evra

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Srem­ci su u ja­nu­a­ru pro­seč­no u nov­ča­nik sta­vi­li ne­što pre­ko 27.000 di­na­ra. Po­sma­tra­no po op­šti­na­ma naj­de­blji no­vač­nik je u Pe­ćin­ci­ma jer je ja­nu­a­ra­ska pro­seč­na ne­to za­ra­da 

Smanjen broj millionera

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Pri­ja­ve za go­di­šnji po­rez na do­ho­dak gra­đa­na u za­kon­skom ro­ku, do 15. mar­ta, pod­ne­lo je 53 sta­nov­ni­ka  sa pod­ruč­ja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, sa­zna­je­mo u

„Fruškogorski odmor“ kao turistički raj

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­da ne­ko pod­ne­blje, ili kraj, srem­ski, iri­ški ili kar­lo­vač­ki, le­ži na pa­di­na­ma baj­ko­vi­tog Fru­ško­gor­ja, bo­ga­tog ma­na­sti­ri­ma, ba­nja­ma, ne­pre­gled­nim voć­nja­ci­ma i vi­no­gra­di­ma, tu­ri­zam mo­že bi­ti