Novi procvat Dunavske regije

<p style="text-align: justify;">Šta uči­ni­ti da Voj­vo­di­na, Na­ci­o­nal­ni park ''Fru­ška go­ra, ka­ta­star­ske op­šti­ne i na­se­lja u njoj, po­sta­nu ne­ka vr­sta pri­vred­no-tu­ri­stič­kog ra­ja, pre­de­li so­ci­jal­nog bla­go­sta­nja? Deo od­go­vo­ra na ova pi­ta­nja mo­gao

IDEA OTVORILA VRATA

– Pored Novog Sada i Sombora, Sremska Mitrovica je danas bila treći grad u kojem je Kompanija IDEA otvorila prodajni objekat u bivšem TUŠ supermarketu, čiji su radnici našili

Dobro smo snabdeveni svim lekovima

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, di­rek­tor Apo­te­ke „Srem­ska Mi­tro­vi­ca“, do­da­ju­ći da stra­ne le­ko­ve do­ba­vlja­či da­ju na od­lo­že­no pla­ća­nje od 90 da­na, te da sva­ko ka­šnje­nje u pla­ća­nju pred­sta­vlja pro­blem.</p> <p style="text-align:

Kilometri sređenih saobraćajnica

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Pri­vo­di se kra­ju kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja Uli­ce Bran­ka Ra­di­če­vi­ća  u sklo­pu ko­je je iz­gra­đe­na atmosferska i fe­kal­na ka­na­li­za­ci­ja. Tre­nut­no se za­vr­ša­va as­fal­ti­ra­nje ko­lo­vo­za a po­tom

Iskoristiti potencijal rodnosti

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- Po­sto­je dve gru­pe fak­to­ra ko­ji uti­ču na pro­iz­vod­nju ku­ku­ru­za: kli­mat­ske pri­li­ke i agro­teh­ni­ka. Kli­mat­ske pri­li­ke su fak­tor na ko­ji ne mo­že­mo da uti­če­mo ali za­to

Uzmeš godišnji da bi registrovao auto

<p style="text-align: justify;">Da bi ne­ko sa­da sam re­gi­stro­vao svog če­tvo­ro­toč­ka­ša, bez an­ga­žo­va­nja agen­ci­je, po­treb­no je da uzme par da­na go­di­šnjeg od­mo­ra zbog no­vog Pra­vil­ni­ka o re­gi­stra­ci­ji mo­tor­nih i pri­ključ­nih vo­zi­la,

Šansa za dve stotine nezaposlenih

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U ci­lju sma­nje­nja ne­za­po­sle­no­sti u Ši­du je pro­te­kle ne­de­lje odr­žan dru­gi po re­du sa­jam za­po­šlja­va­nja, ko­jeg je or­ga­ni­zo­va­la šid­ska is­po­sta­va Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje,

Smanjeni transferi, istanjeni budžeti

<p style="text-align: justify;"> - Da u op­štin­skim ka­sa­ma Sre­ma vla­da bes­pa­ri­ca, ne­gde vi­še, ne­gde ma­nje, ni­je ne­ka no­vost. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je sma­njen tran­sfer nov­ca iz re­pu­blič­ke ka­se pre­ma