Do­volj­no kva­li­tet­nog se­me­na

Bez kva­li­tet­nog se­me­na str­nih ži­ta ne­ma ni vi­so­kih pri­no­sa, a to zna­či da se­men­ski usev mo­ra da bu­de osno­va za pro­iz­vod­nju vi­so­ko kva­li­tet­nog se­me­na. Pro­iz­vod­nja se­me­na str­nih ži­ta, od­no­sno so­ra­ta ko­je

Či­je su rum­ske nji­ve?

<strong> Ruma - </strong>Kao što to če­sto bi­va, ka­da se to naj­ma­nje oče­ki­va­lo - za­pe­lo je naj­vi­še. Reč je o Skup­štin­skom za­se­da­nju u Ru­mi, 30. sep­tem­bra, i te­mi ko­ja je na­o­ko

Gra­đen da tra­je 125 go­di­na

<p style="text-align: left;"> No­vi most na Du­na­vu kod Be­ške u po­ne­de­ljak je sve­ča­no pu­stio u sa­o­bra­ćaj Bo­ris Ta­dić, pred­sed­nik Sr­bi­je u pro­su­stvu mi­ni­sta­ra Mi­lu­ti­na Mr­ko­nji­ća i Oli­ve­ra Du­li­ća, iz­vo­đa­ča ra­do­va i

Poljočuvari u njivama

<strong> Sremska Mitrovica</strong>- U Sremskoj Mitrovici je oformljena poljočuvarska služba, a tim povodom su u ponedeljak, 10. oktobra, sklopljeni ugovori o tromesečnom radu između resorne gradske uprave i 33 poljočuvara. Čuvari

Su­šа umа­nji­lа pri­no­se

<p style="text-align: left;"><strong> Sremska Mitrovica - </strong>Dаn po­ljа je uvek pri­li­kа zа rаz­me­nu is­ku­stа­vа, do­bi­jа­nje struč­nih sа­ve­tа i us­po­stа­vljа­nje kon­tа­kа­tа rа­di unа­pre­đe­njа po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje. No­vа pri­li­kа zа to bio je Dаn

Po­što­vа­ti ro­ko­ve

Pše­ni­cа, tri­ti­kа­le i je­čаm su ozi­mа str­nа ži­tа ko­jа se nаj­če­šće se­ju u Sre­mu. Uko­li­ko vre­me do­zvo­li, od­mаh nа­kon že­tve, od­no­sno ber­be pre­du­se­vа, tre­bа po­če­ti sа pri­pre­mom ze­mlji­štа zа se­tvu. Se­tvа

Bo­lje ko­ri­šće­nje ora­ni­ca

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Po osno­vu pre­čeg pra­va za­ku­pa u Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca do­de­ljen je 1.201 hek­tar dr­žav­nog ze­mlji­šta ko­je će to­kom tri go­di­ne ko­ri­sti­ti 18 re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­ni­ka-sto­ča­ra i AD "Mi­tro­srem"

Me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­ni sa­jam

<strong> Veliki Radinci - </strong>U Ve­li­kim Ra­din­ci­ma kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce, pro­šlog pet­ka, 16. sep­tem­bra, otvo­ren je pr­vi je­se­nji Me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­ni sa­jam „Srem 2011“. Sa­jam je otvo­rio am­ba­sa­dor Slo­ve­ni­je u Sr­bi­ji ,