Fa­bri­ka sa hi­lja­du za­po­sle­nih

Pe­to­go­di­šnji­ca uspe­šnog ra­da "Eaton Electric" doo u Sr­bi­ji, ko­ji ob­u­hva­ta pro­iz­vod­ni po­gon u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i pro­da­ju u Be­o­gra­du, obe­le­že­na je 17. ma­ja u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Na pri­god­noj pro­sla­vi oku­pi­li

Ula­ga­nje u bu­duć­nost

Ono što se pro­vla­či kao osnov­ni uslov za ostva­ri­va­nje pra­va na pod­sti­caj­na sred­stva u sto­čar­stvu je po­jam kva­li­tet­na pri­plod­na ži­vo­ti­nja i uma­ti­če­ne pri­plod­ne do­ma­će ži­vo­ti­nje. Pra­vil­ni­kom o uslo­vi­ma za is­pu­nja­va­nje pu­nog

Trak­to­ri­ma blo­ki­ra­li za­dru­gu

Dvo­ri­šte i objek­ti ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge u Ru­mi, ko­ja je svo­je­vre­me­no pri­po­je­na „Agro­ru­mi“, već ne­ko­li­ko sed­mi­ca su blo­ki­ra­ni po­ljo­pri­vred­nom me­ha­ni­za­ci­jom ne­za­do­volj­nih pa­o­ra ko­ji tvr­de da objek­ti pri­pa­da­ju ze­mljo­rad­nič­koj za­dru­zi iako ih

Još se če­ka ku­pac

Jav­no nad­me­ta­nje za pro­da­ju Bro­do­gra­di­li­šta «Sa­va» AD u ste­ča­ju kao prav­nog li­ca, ko­jeg je or­ga­ni­zo­va­la Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju Sr­bi­je i na­ja­vi­la za 25. maj u No­vom Sa­du, ne­će bi­ti odr­ža­no,

Sta­ri dvo­rac po­nu­đen u za­kup

- Op­štin­ska upra­va Be­o­či­na je, pro­šle sre­de, ob­ja­vi­la jav­ni po­ziv za pri­ku­plja­nje po­nu­da za da­va­nje u za­kup objek­ta Sta­ri dvo­rac, što je je­dan od po­ku­ša­ja da se ovo po­zna­to

Tri me­se­ca za pa­pi­re, dan za do­zvo­lu

<strong> </strong> - De­ce­ni­ja­ma una­zad po­sto­ja­lo je ne­pi­sa­no pra­vi­lo da onaj ko že­li da gra­di ku­ću kre­ne oko No­ve go­di­ne da pri­ku­plja pa­pi­re ka­ko bi obez­be­dio gra­đe­vin­sku do­zvo­lu do po­čet­ka pro­leć­ne

Ve­li­ko „spre­ma­nje“ pa­non­ske le­po­ti­ce

Na­ci­o­nal­ni park "Fru­ška go­ra" – je­di­ni na­ci­o­nal­ni park u Po­kra­ji­ni (pro­gla­šen 1960. go­di­ne), kao kom­pleks od iz­u­zet­nog zna­ča­ja od­ne­dav­no je sa svim pra­vi­ma i oba­ve­za­ma pre­net na upra­vlja­nje AP Voj­vo­di­ni.

Ve­ća za­šti­ta na­ci­o­nal­nih par­ko­va

Po­vo­dom iz­ra­de Za­ko­na o na­ci­o­nal­nim par­ko­vi­ma, mi­ni­star ži­vot­ne sre­di­ne, ru­dar­stva i pro­stor­nog pla­ni­ra­nja u Vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je raz­go­va­rao je sa di­rek­to­ri­ma svih na­ci­o­nal­nih par­ko­va u Sr­bi­ji pro­te­kle sre­de, u