Dugovanja se mere milionima

<p style="text-align: justify;"> - U okvi­ru dvo­ne­delj­ne ana­li­ze ra­da jav­nih pred­u­ze­ća in­đij­ske op­šti­ne na sa­stan­ci­ma Si­ste­ma 48, pra­te se i du­go­va­nja gra­đa­na, pri­vre­de i bu­džet­skih ko­ri­sni­ka pre­ma jav­nim pred­u­ze­ći­ma. Naj­ve­ća du­go­va­nja

Naplata bez većih problema

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, PR Di­rek­ci­je. Ta­ko­đe, on do­da­je, da je Di­rek­ci­ja od­lu­či­la, da bez ob­zi­ra što grej­na se­zo­na tra­je od 15. ok­to­bra do 15. apri­la, omo­gu­ći svo­jim ko­ri­sni­ci­ma

Vetrenjače na potezu Beška-Krčedin

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ve­sti o mo­gu­ćoj nu­kle­ar­noj ka­ta­stro­fi ko­je sti­žu iz da­le­kog Ja­pa­na do­vo­ljan su po­vod da se ak­tu­e­li­zu­je pri­ča o ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je. Ta­kav je­dan iz­vor,

Jav­na pred­u­ze­ća ne mo­gu bi­ti so­ci­jal­ne usta­no­ve

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica</strong> - Jav­no pred­u­ze­će "Srem gas" u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ostva­ru­je na­pla­tu za gas zi­mi oko 93 pro­ce­na­ta, a le­ti oko 98 pro­ce­na­ta što sma­tra­ju ve­o­ma do­brim re­zul­ta­tom,

Pravilan izbor preparata

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Pri­me­na fo­li­jar­nih her­bi­ci­da na­kon ni­ca­nja še­ćer­ne re­pe i ko­ro­va je pri­hva­tlji­vi­ja, jer ci­lja­no de­lu­je­mo na vr­ste ko­ro­va ko­je su pri­sut­ne u use­vu. Osnov­ni pred­u­slov

Nagradjeni zemljoradnici

– Stotinak najboljih poljoprivrednika iz sremskomitrovačke opštine dobilo je zaslužena priznanja na Saboru zemljoradnika koji je u subotu, u organizaciji Grada Sremska Mitrovica i Udruženja sela Srbije „Zavičaj“, održan

Atlas reke Save

&nbsp; - U sklopu projekta Ekonomska regija u slivu reke Save pripremljen je nulti primerak brošure Sava nautičko turistički vodič. Projekat obuhvata 18 regionalnih komora u četiri države, a izdavači