Završavaju kanalizaciju, uređuju puteve

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, u Uli­ci 28. av­gu­sta po­če­li su pri­prem­ni ra­do­vi za re­kon­struk­ci­ju ko­lo­vo­za ko­ji ob­u­hva­ta tra­su du­gu 700 me­ta­ra, a vre­dost po­sla je 900.000

Krompir kao narandže

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Iako smo po­ljo­pri­vred­na ze­mlja, iz­ne­na­đu­je či­nje­ni­ca da se na pi­jač­nim te­zga­ma pro­te­kle ne­de­lje krom­pir pro­da­vao po is­toj ce­ni kao na­ran­dže ko­je sti­žu iz Grč­ke,

Sto miliona za vodu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Ka­da se svo­de po­slov­ni bi­lan­si jav­nih pred­u­ze­ća, bez ob­zi­ra da li je u pi­ta­nju po­zi­ti­van re­zul­tat ili gu­bi­tak, pro­ce­nat na­pla­te uslu­ga od gra­đa­na i

Građani najviše duguju „Vodovodu“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> <div class="mceTemp" style="text-align: justify;"> </strong> <p style="text-align: justify;">- Iako su na­kon ne­dav­nog sla­nja opo­me­na, nad­le­žni u Jav­no – ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću „Vo­do­vod“, du­žni­ci­ma za­pre­ti­li i sud­skim tu­žba­ma, dug gra­đa­na i prav­nih li­ca

Dugovanja se mere milionima

<p style="text-align: justify;"> - U okvi­ru dvo­ne­delj­ne ana­li­ze ra­da jav­nih pred­u­ze­ća in­đij­ske op­šti­ne na sa­stan­ci­ma Si­ste­ma 48, pra­te se i du­go­va­nja gra­đa­na, pri­vre­de i bu­džet­skih ko­ri­sni­ka pre­ma jav­nim pred­u­ze­ći­ma. Naj­ve­ća du­go­va­nja

Naplata bez većih problema

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, PR Di­rek­ci­je. Ta­ko­đe, on do­da­je, da je Di­rek­ci­ja od­lu­či­la, da bez ob­zi­ra što grej­na se­zo­na tra­je od 15. ok­to­bra do 15. apri­la, omo­gu­ći svo­jim ko­ri­sni­ci­ma

Vetrenjače na potezu Beška-Krčedin

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ve­sti o mo­gu­ćoj nu­kle­ar­noj ka­ta­stro­fi ko­je sti­žu iz da­le­kog Ja­pa­na do­vo­ljan su po­vod da se ak­tu­e­li­zu­je pri­ča o ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je. Ta­kav je­dan iz­vor,

Jav­na pred­u­ze­ća ne mo­gu bi­ti so­ci­jal­ne usta­no­ve

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica</strong> - Jav­no pred­u­ze­će "Srem gas" u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ostva­ru­je na­pla­tu za gas zi­mi oko 93 pro­ce­na­ta, a le­ti oko 98 pro­ce­na­ta što sma­tra­ju ve­o­ma do­brim re­zul­ta­tom,