Za­što ko­sa opa­da u zi­mu

Opa­da­nje ko­se mo­že bi­ti fi­zi­o­lo­ško - oče­ki­va­no, kao i pa­to­lo­ško, znak bo­le­sti. Pri utvr­đi­va­nju vr­ste bo­le­sti ko­ja uzro­ku­je ili mo­že bi­ti u ve­zi sa opa­da­njem ko­se pr­ven­stve­no se ru­ko­vo­di­mo kli­nič­kom

Di­jag­no­sti­ka ključ­na za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja

Pre­ko 64% gra­đa­na Sr­bi­je sma­tra da je nji­ho­vo zdra­vlje “do­bro”, “vr­lo do­bro” ili “od­lič­no”, dok 24% sma­tra da ni­su iz­lo­že­ni bi­lo ka­kvim zdrav­stve­nim ri­zi­ci­ma. Či­nje­ni­ce go­vo­re dru­ga­či­je. Ovo je sa­op­šte­no

Vitamini – gde ih ima i čemu služe?

Vi­ta­min A na­la­zi se naj­vi­še u sle­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: šar­ga­re­pa, ze­le­no i tam­no­ze­le­no po­vr­će, na­ran­dža, žu­to vo­će i po­vr­će, ja­ja, mle­ko, mleč­ni pro­iz­vo­di (pa­vla­ka, sir, kač­ka­valj, ma­slac...). Struč­nja­ci sma­tra­ju da vi­ta­min

Sti­gla sa Ku­be, igra se u Sre­mu

Sal­sa je igra ko­ja po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja ši­rom sve­ta. Ovaj ri­tam po­pu­la­ran je na Ka­ri­bi­ma, u Ame­ri­ci i Evro­pi, na Sred­njem is­to­ku i u Azi­ji. Ples vru­ćeg rit­ma kao što

Br­za pri­pre­ma kva­li­tet­ne hra­ne

  U pro­dav­ni­ca­ma če­sto mo­že­te ku­pi­ti pe­če­ni­cu od go­ve­di­ne ili ću­re­ti­ne, i jed­no i dru­go me­so je po­sno. Pi­le­ća i ću­re­ća pr­sa bez ko­ži­ce ili ce­lo pi­le - do­stup­no je u

Aran­ži­ra­nje cve­ća

For­mi­ra se u ši­roj po­su­di sred­nje vi­si­ne, od­o­zgo na do­le, tač­ni­je pr­vo po­sta­vljaj­te vi­so­ke bilj­ke u sre­di­ni a za­tim po­sta­vljaj­te ni­ske pra­te­ći li­ni­ju. Za vi­so­ke aran­žma­ne bi­raj­te dve ili tri

Ави­о­ни са ста­кле­ним кро­вом

У „ин­тер­ак­тив­ној зо­ни“ љу­ди ће пу­то­ва­ти кроз ко­је год гра­до­ве же­ле и ужи­ва­ти у про­бра­ном вир­ту­ел­ном дру­штву ко­је са­ми ода­бе­ру. У со­би за опу­шта­ње ва­здух ће би­ти обо­га­ћен ви­та­ми­ни­ма и ан­ти­ок­си­дан­си­ма,

Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne

Po­sto­ji ne­ko­li­ko po­ka­za­te­lja ko­ji va­ma i va­šem le­ka­ru mo­gu bi­ti zna­ci upo­zo­re­nja na to da ne­što sa is­hra­nom ni­je u re­du.   Umor je uobi­ča­je­na nus­po­ja­va zbog ne­do­stat­ka gvo­žđa, što mo­že do­ve­sti