Aran­ži­ra­nje cve­ća

For­mi­ra se u ši­roj po­su­di sred­nje vi­si­ne, od­o­zgo na do­le, tač­ni­je pr­vo po­sta­vljaj­te vi­so­ke bilj­ke u sre­di­ni a za­tim po­sta­vljaj­te ni­ske pra­te­ći li­ni­ju. Za vi­so­ke aran­žma­ne bi­raj­te dve ili tri

Ави­о­ни са ста­кле­ним кро­вом

У „ин­тер­ак­тив­ној зо­ни“ љу­ди ће пу­то­ва­ти кроз ко­је год гра­до­ве же­ле и ужи­ва­ти у про­бра­ном вир­ту­ел­ном дру­штву ко­је са­ми ода­бе­ру. У со­би за опу­шта­ње ва­здух ће би­ти обо­га­ћен ви­та­ми­ни­ма и ан­ти­ок­си­дан­си­ма,

Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne

Po­sto­ji ne­ko­li­ko po­ka­za­te­lja ko­ji va­ma i va­šem le­ka­ru mo­gu bi­ti zna­ci upo­zo­re­nja na to da ne­što sa is­hra­nom ni­je u re­du.   Umor je uobi­ča­je­na nus­po­ja­va zbog ne­do­stat­ka gvo­žđa, što mo­že do­ve­sti

Zra­če­nje smart­fo­na

Ipak, ni­je lo­še zna­ti ko­ji ure­đa­ji naj­vi­še zra­če. Za­ni­mlji­vo je da naj­vi­še ra­di­ja­ci­je emi­tu­ju „<em>Mo­to­ro­li­ni“</em> ure­đa­ji, i to čak še­zde­set osam mo­de­la. Me­đu pr­vi­ma su i „<em>Bra­vo“ </em>i „<em>Ve­ri­zon Dro­id

Rot­kvi­ce su pra­ve vi­ta­min­ske bom­be

Rot­kvi­ce ni­su sa­mo uku­sne, već su i pu­ne vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la. One naš or­ga­ni­zam snab­de­va­ju ka­li­ju­mom, vi­ta­mi­nom C, se­le­nom i fol­nom ki­se­li­nom. Ka­ko bi du­že od dva da­na osta­le sve­že

Pr­vi let avi­o­na po­mo­ću ener­gi­je Sun­ca

<strong> </strong> , švajcarski eksperimentalni avion koji drži svetski rekord sa letom od 26 sati isključivo pomoću energije Sunca, krenuo je iz zapadne Švajcarske na prvi međunarodni let ka Belgiji. Solarni avion najnovije

Let­nja de­ko­ra­ci­ja u ku­ći

Za­ve­se i ne­ko­li­ko ja­stu­či­ća u žu­toj bo­ji bi­će pra­vo let­nje osve­že­nje za vaš dom. Do­bro će se uko­pi­ti sa be­lom, cr­nom, svim bo­ja­ma dr­ve­ta, ze­le­nom ili tam­no pla­vom. Uz ovu

Tri­ko­vi za ski­da­nje ki­lo­gra­ma

Raz­mi­šljaj­te o to­me šta tre­ba da je­de­te, a ne šta da iz­be­ga­va­te. Vo­će i po­vr­će je­di­te ba­rem pet pu­ta dnev­no, jer će­te la­ko uto­li­ti glad i une­će­te do­volj­no bilj­nih vla­ka­na