Plo­do­vi je­se­ni ja­ča­ju or­ga­ni­zam

Bun­de­va, ja­bu­ke, kru­ške, ke­sten, ši­pak, du­nje… sve vas ovo če­ka na pi­ja­ca­ma. Is­ko­ri­sti­te bla­go­de­ti plod­ne je­se­ni i po­vr­ćem i vo­ćem po­ve­ćaj­te vi­tal­nost or­ga­ni­zma. Bun­de­va Na­ran­dža­sto me­so bun­de­ve sa­dr­ži niz dra­go­ce­nih i le­ko­vi­tih

Vre­me je za zim­ski re­žim ne­ge

Vru­ća vo­da br­zo ras­ta­pa za­štit­ni sloj ko­že, ko­ji je odr­ža­va gip­kom i vla­žnom. Za­to kup­ke pri­me­njuj­te naj­vi­še jed­nom ne­delj­no, s tim da tem­pe­ra­tu­ra vo­de ne pre­la­zi 37 ste­pe­ni. Osta­lim da­ni­ma

Za­što ko­sa opa­da u zi­mu

Opa­da­nje ko­se mo­že bi­ti fi­zi­o­lo­ško - oče­ki­va­no, kao i pa­to­lo­ško, znak bo­le­sti. Pri utvr­đi­va­nju vr­ste bo­le­sti ko­ja uzro­ku­je ili mo­že bi­ti u ve­zi sa opa­da­njem ko­se pr­ven­stve­no se ru­ko­vo­di­mo kli­nič­kom

Di­jag­no­sti­ka ključ­na za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja

Pre­ko 64% gra­đa­na Sr­bi­je sma­tra da je nji­ho­vo zdra­vlje “do­bro”, “vr­lo do­bro” ili “od­lič­no”, dok 24% sma­tra da ni­su iz­lo­že­ni bi­lo ka­kvim zdrav­stve­nim ri­zi­ci­ma. Či­nje­ni­ce go­vo­re dru­ga­či­je. Ovo je sa­op­šte­no

Vitamini – gde ih ima i čemu služe?

Vi­ta­min A na­la­zi se naj­vi­še u sle­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: šar­ga­re­pa, ze­le­no i tam­no­ze­le­no po­vr­će, na­ran­dža, žu­to vo­će i po­vr­će, ja­ja, mle­ko, mleč­ni pro­iz­vo­di (pa­vla­ka, sir, kač­ka­valj, ma­slac...). Struč­nja­ci sma­tra­ju da vi­ta­min

Sti­gla sa Ku­be, igra se u Sre­mu

Sal­sa je igra ko­ja po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja ši­rom sve­ta. Ovaj ri­tam po­pu­la­ran je na Ka­ri­bi­ma, u Ame­ri­ci i Evro­pi, na Sred­njem is­to­ku i u Azi­ji. Ples vru­ćeg rit­ma kao što

Br­za pri­pre­ma kva­li­tet­ne hra­ne

  U pro­dav­ni­ca­ma če­sto mo­že­te ku­pi­ti pe­če­ni­cu od go­ve­di­ne ili ću­re­ti­ne, i jed­no i dru­go me­so je po­sno. Pi­le­ća i ću­re­ća pr­sa bez ko­ži­ce ili ce­lo pi­le - do­stup­no je u

Aran­ži­ra­nje cve­ća

For­mi­ra se u ši­roj po­su­di sred­nje vi­si­ne, od­o­zgo na do­le, tač­ni­je pr­vo po­sta­vljaj­te vi­so­ke bilj­ke u sre­di­ni a za­tim po­sta­vljaj­te ni­ske pra­te­ći li­ni­ju. Za vi­so­ke aran­žma­ne bi­raj­te dve ili tri