Raspevano proleće u Sremskoj Mitrovici

pobednica je polufinalne večeri Festivala muzike za decu "Raspevano proleće Srbije". Polufinale, na kom je pevalo 10 dečaka i devojčica, organizovalo je Udruženje građana "Mocarteum", uz tehničku podršku Studija

Umetnost na Savi

- Mladi mitrovački  umetnici, članovi neformalnog udruženja "Ulica slikara"  i resorna gradska uprava organizovali su manifestaciju "Umetnost na Savi" u sklopu koje su na gradskoj plaži crtali neobične crteže

Sig­na­li da se lo­še hra­ni­te

Uzrok: Ako ne uno­si­te do­volj­no ome­ga 3 ma­sti iz ri­be ili vi­ta­mi­na B, po­seb­no fol­ne ki­se­li­ne, vi­ta­mi­na B6 i vi­ta­mi­na B12, bi­će­te če­sto ne­ras­po­lo­že­ni ili čak de­pre­siv­ni. Re­še­nje: Je­di­te dva-tri pu­ta

Cve­kla i ku­pus lek za ga­stri­tis

Je­dan od naj­ra­spro­stra­nje­ni­jih na­pi­ta­ka je čaj - cr­ni ili ze­le­ni. Tre­ba da je uvek sve­že sku­van i ako ga pi­je­te po ceo dan ume­sto vo­de, vo­di­te ra­ču­na da ne bu­de

Ot­krij­te šta vaš sa­go­vor­nik stvar­no mi­sli o va­ma

Sva­ki pa i naj­ma­nji po­kret bi­lo da je reč o po­lo­ža­ju ru­ku ili kli­ma­nju gla­vom, ot­kri­va šta za­pra­vo mi­sli­mo i že­li­mo. Skla­nja­nje ko­se s li­ca je kom­bi­na­ci­ja ner­vo­ze i fler­ta,

Po­be­di­te vi­ru­se

Re­ši­te se ki­ja­vi­ce Oslo­bo­di­će­te se ki­ja­vi­ce i do­sad­nog cu­re­nja iz no­sa, ako na ža­ru ili rin­gli za­pa­li­te ko­ri­cu hle­ba i taj dim udi­še­te ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no po dva-tri mi­nu­ta. Ili uka­paj­te

Zim­ske opa­sno­sti

Hlad­no­ća je naj­če­šći uzrok ra­znih zim­skih pre­hla­da, bo­lo­va u gr­lu ili po­vi­še­ne te­me­pe­ra­tu­re. Obič­no se ne ob­u­če­mo do­bro ili iza­đe­mo na krat­ko van pro­sto­ri­je bez ša­la ili bez ka­pe, ta­ko

Dva­na­est na­či­na da se pod­mla­di­te u 2012. go­di­ni

Vi­ta­min D je po­znat kao naj­bo­lje sred­stvo pro­tiv sta­re­nja, zbog to­ga što ne­gu­je pam­će­nje, ko­žu, sr­ce, ko­sti i po­ma­že u bor­bi pro­tiv ra­ka. Struč­nja­ci tvr­de da sva­ko­dnev­nim uzi­ma­njem vi­ta­mi­na D