Li­mun u ku­hi­nji

Evo par sa­ve­ta za šta sve li­mun mo­že da po­slu­ži i ka­ko ga mo­že­te upo­tre­blja­va­ti: • Ako  vam je po­treb­no ne­ko­li­ko ka­pi li­mu­na ne mo­ra­te zbog to­ga se­ći ceo li­mun. Jed­no­stav­no,

Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci bo­le­sti u po­sled­njih ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja. U

Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću

<strong> Zasavica</strong> - U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Za­sa­vi­ca po­sled­nje su­bo­te u apri­lu odr­žan je tre­ći po re­du „Dan ma­ga­ri­ca“, a u sklo­pu ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i dru­go Svet­sko pr­ven­stvo u pra­vlje­nju

Bonsai – umetnost patuljastog drveća

<p style="text-align: justify;"> Umet­nost ga­je­nja pa­tu­lja­stog dr­ve­ća sta­ra je ne­ko­li­ko hi­lja­da go­di­na i pr­vi put se ja­vlja za vre­me vla­da­vi­ne di­na­sti­je Han u Ki­ni. Na za­pa­du se po­ja­vlju­je kra­jem 19. ve­ka.</p> <p

Crtaju gde stignu

<p style="text-align: justify;">Kom­pa­ni­ja „Dži­ni­jus“ pred­sta­vi­la je no­vi ta­blet na­me­njen umet­ni­ci­ma i di­zaj­ne­ri­ma ko­ji omo­gu­ća­va cr­ta­nje i pi­sa­nje gde god da se na­la­ze. Reč je o ure­đe­ju „ma­u­spen M508V“ od pet

Trka u štiklama

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Pro­te­kle su­bo­te Kan­ce­la­ri­ja za mla­de je na grad­skom tr­gu or­ga­ni­zo­va­la Ukr­šnju tr­ku u šti­kla­ma ko­je su mo­ra­le da iz­no­se naj­ma­nje osam san­ti­me­ta­ra. Pod bud­nim okom atlet­skih su­di­ja

Komodor 64 ponovo u proizvodnji

<p style="text-align: justify;">Iako je mno­gi­ma to obe­ća­nje de­lo­va­lo ne­ve­ro­vat­no, plan ame­rič­ke kom­pa­ni­je "Ko­mo­dor" da vra­ti u pro­iz­vod­nju ču­ve­ni kom­pju­ter "Ko­mo­dor 64" po svoj pri­li­ci će se za­i­sta ostva­ri­ti. Ova kom­pa­ni­ja

Muzika i smeh smanjuju krvni pritisak

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Na osno­vu na­uč­nih stu­di­ja, usta­no­vlje­no je da te­ra­pi­je mu­zi­kom i sme­hom mo­gu bi­ti je­dan od na­či­na za sma­nje­nje hi­per­ten­zi­je. Sre­do­več­ni mu­škar­ci i že­ne mo­žda mo­gu da