Poseta ministra Vuka Jeremića

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Ministar spoljnih poslova Srbije posetio proteklog četvrtka Sremsku Mitrovicu da bi  pružio podršku grupi od 40 mladih Mitrovčana koji, će od 26. do 30. aprila, biti

Studentima stipendije

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> pri­re­dio je pri­jem za naj­u­spe­šni­je stu­den­te ko­ri­sni­ke op­štin­skih stu­den­skih sti­pen­di­ja u škol­skoj 2010/2011. go­di­ni. Na ovom pri­je­mu sa stu­den­ti­ma su pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri o do­de­li sti­pen­di­ja.

Mitrovica od tri opštine

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica - </strong>Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca.</p> <p style="text-align: justify;">Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Od Pećinaca ima i Beograd koristi

- Dobar geografski položaj je samo jedna od bitnih stvari koji privlače investitore. Uz dobre lokacije, neophodni su i politička stabilnost, ali i dobra planska dokumentacija, korektan odnos prema

Imenovan v.d. direktor „Ingasa“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">Sme­ni je pret­ho­di­la di­sku­si­ja, uglav­nom, opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka ko­ji su tvr­di­li da je Tr­bo­vić sme­njen zbog ot­ka­zi­va­nja po­slu­šno­sti lo­kal­nim čel­ni­ci­ma iako je u obra­zlo­že­nju za sme­nu pre­ci­zi­ra­no

Podrška šidskim srednjoškolcima

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> pro­te­kle ne­de­lje po­se­ti­la je Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ka­ko bi se upo­zna­la sa uslo­vi­ma u ko­ji­ma bo­ra­ve đa­ci sa te­ri­to­ri­je ove op­šti­ne.</p> <p

Sremu predstoji političko iznenađenje

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Po­sle iz­bo­ra na ko­ji­ma će­mo si­gur­no ostva­ri­ti uspeh, ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i part­ne­ri­ma u URS ću pred­lo­ži­ti ap­so­lut­nu de­par­ti­za­ci­ju i de­po­li­ta­zi­ca­ju jav­nih pred­u­ze­ća, što je rak ra­na

Džip na dar

<p style="text-align: justify;">Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja džip „mi­cu­bi­ši“,  kao po­moć lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve bu­du­ćoj sta­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je u In­đi­ji. No­va sta­ni­ca bi­će nad­le­žna za sa­o­bra­ćaj na te­ri­to­ri­ja­ma op­šti­na In­đi­ja i Sta­ra