Dogovor ili izbori

<p style="text-align: justify;"> Već iz­ve­sno vre­me Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ta­lac lo­šeg vo­đe­nja po­li­ti­ke i ne­sre­đe­nog sta­nja u De­mo­krat­skoj stran­ci na lo­kal­nom ni­vou, što se re­flek­tu­je ne sa­mo na ko­a­li­ci­ju, ne­go i

Podrška peticijama

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica </strong>- Gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce su sna­žno po­dr­ža­li na­rod­nu pe­ti­ci­ju Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je za de­cen­tra­li­za­ci­ju Sr­bi­je, kao i pe­ti­ci­ju za for­mi­ra­nje tri op­šti­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci –

Izgradnja evropskog društva – prioritet

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je po­se­tio je pro­te­klog če­tvrt­ka Srem­sku Mi­tro­vi­cu gde je pru­žio po­dr­šku gru­pi od 40 mla­dih Mi­trov­ča­na ko­ji su 26. apri­la ot­pu­to­va­li na

Poseta ministra Vuka Jeremića

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Ministar spoljnih poslova Srbije posetio proteklog četvrtka Sremsku Mitrovicu da bi  pružio podršku grupi od 40 mladih Mitrovčana koji, će od 26. do 30. aprila, biti

Studentima stipendije

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> pri­re­dio je pri­jem za naj­u­spe­šni­je stu­den­te ko­ri­sni­ke op­štin­skih stu­den­skih sti­pen­di­ja u škol­skoj 2010/2011. go­di­ni. Na ovom pri­je­mu sa stu­den­ti­ma su pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri o do­de­li sti­pen­di­ja.

Mitrovica od tri opštine

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica - </strong>Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca.</p> <p style="text-align: justify;">Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Od Pećinaca ima i Beograd koristi

- Dobar geografski položaj je samo jedna od bitnih stvari koji privlače investitore. Uz dobre lokacije, neophodni su i politička stabilnost, ali i dobra planska dokumentacija, korektan odnos prema

Imenovan v.d. direktor „Ingasa“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">Sme­ni je pret­ho­di­la di­sku­si­ja, uglav­nom, opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka ko­ji su tvr­di­li da je Tr­bo­vić sme­njen zbog ot­ka­zi­va­nja po­slu­šno­sti lo­kal­nim čel­ni­ci­ma iako je u obra­zlo­že­nju za sme­nu pre­ci­zi­ra­no