Mi­trov­ča­ni po­dr­ža­li Jan­ko­vi­ća

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Po­be­da li­ste ko­ju je vo­dio Zo­ran Jan­ko­vić na iz­bo­ri­ma u Slo­ve­ni­ji, mo­gla bi ve­o­ma po­zi­tiv­no uti­ca­ti na pri­vred­nu sa­rad­nju Srem­ske Mi­tro­vi­ce i kom­pa­ni­ja iz „de­že­le“. Na­i­me, pri­li­kom

No­vo ru­ko­vod­stvo pa­zo­vač­kih so­ci­ja­li­sta

Na van­red­noj, iz­bor­noj kon­fe­ren­ci­ji So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­joj su, sem de­le­ga­ta (njih 40) pri­su­stvo­va­li i broj­ni funk­ci­o­ne­ri, kao što su Slo­bo­dan Ne­delj­ko­vić, za­me­nik mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va, pot­pred­sed­ni­ci

Ob­no­va fon­ta­ne Ka­me­ni cvet

Po­kret "Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja" po­kre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu za ob­no­vu fon­ta­ne Ka­me­ni cvet u grad­skom par­ku. Tim po­vo­dom u ne­de­lju su u cen­tru gra­da sa­ku­plja­ni pot­pi­si po­dr­ške ovoj ini­ci­ja­ti­vi. , član ovog

Am­bi­ci­o­zni pla­no­vi za bu­duć­nost

Čla­no­vi Grad­skog od­bo­ra SPS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, za­jed­no sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma i go­sti­ma, 16. ju­la, u ho­lu Grad­ske skup­šti­ne, sve­ča­no su obe­le­ži­li 21-go­di­šnji­cu osni­va­nja So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je. Pri­je­mu u čast

Da li je vi­še – ma­nje?

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Usva­ja­nje iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pre­ma re­či­ma , pred­sed­ni­ka Grad­skog od­bo­ra G 17 plus, ko­ja je i čla­ni­ca Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je, pred­sta­vlja po­be­du gra­đa­na ko­ji

Oču­va­na i pod­mla­đe­na stran­ka

Ove od­lu­ke do­ne­lo je 115 de­le­ga­ta iz 35 me­snih or­ga­ni­za­ci­ja SPS-a, ko­je oku­plja­ju oko 2.000 čla­no­va, me­đu ko­ji­ma je sve vi­še mla­dih. Re­dov­noj kon­fe­ren­ci­ji Grad­ske or­ga­ni­za­ci­je SPS-a, ko­ja je odr­ža­na pro­te­kle

Po­li­ti­čar ko­ji ne be­ži od gra­đa­na

Pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma i Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krt­ske stran­ke, uz to i po­sla­nik u po­kra­jin­skom par­la­men­tu , kao ret­ko ko­ji po­li­ti­čar u Sre­mu, ne be­ži od di­rekt­nog raz­go­vo­ra sa gra­đa­ni­ma.

Ka­ra­van mla­dih LDP-a

Ka­ra­van mla­dih LDP-a po­se­tio je ne­dav­no Srem­sku Mi­tro­vi­cu i pred­sta­vio gra­đa­ni­ma plat­for­mu omla­din­ske po­li­ti­ke. Mla­di LDP-a in­si­sti­ra­ju na sve­o­bu­hvat­noj re­for­mi sred­njeg i vi­so­ko­škol­skog obra­zo­va­nja, otva­ra­nju Kan­ce­la­ri­je za mla­de u sva­kom me­stu