Dolazi trenutak velikih promena

- Borba protiv sistemske korupcije mora biti jedan od glavnih prioriteta nove Vlade Srbije. Ovaj vid koruptivnog ponašanja može se smatrati najtežim i najpogubnijim po građane i građanke Srbije.

„Podelama nema mesta“

- Ekonomska situacija je takva da je svakim izgubljenim danom situacija sve teža pa se formiranje Vlade Srbije mora ubrzati. Moramo se što pre suočiti sa životnim problemima i

„Imamo jaku kadrovsku listu“

- Sva tri koaliciona partnera su se usaglasila i prihvatili smo da i SPS uđe u koaliciju koja će činiti novu skupštinsku većinu u Sremskoj Mitrovici. Cilj formiranja široke koalicije

Pro­tiv pr­lja­ve kam­pa­nje

Po­se­ta Je­le­ne Tri­van

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U okvi­ru pred­iz­bor­ne kam­pa­nje Srem­sku Mi­tro­vi­cu je pro­te­klog če­tvrt­ka po­se­ti­la pot­pred­sed­ni­ca DS-a Je­le­na Tri­van. Ona je no­vi­na­ri­ma iz­ja­vi­la da je kan­di­dat za pred­sed­ni­ka li­ste „Iz­bor za bo­lji

Me­re ko­je će po­kre­nu­ti Sr­bi­ju

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, pot­pred­sed­nik Glav­nog od­bo­ra  Srp­ske na­pred­ne stran­ke i dr Mi­len­ko Dže­le­to­vić, član GO i ko­or­di­na­tor Eko­nom­skog ti­ma SNS, pred­sta­vi­li su na tri­bi­ni u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, 20.

Za po­li­tič­ku i voj­nu ne­u­tral­nost

<strong> </strong> Pod slo­ga­ni­ma “Za Sr­bi­ju – znaš za­što” i “Do­sled­no za Mi­tro­vi­cu”, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je, 21. apri­la, odr­ža­na pred­iz­bor­na kon­ven­ci­ja De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je. U pri­su­stvu pred­sed­ni­ka DSS i pred­sed­nič­kog kan­di­da­ta,

Ra­ci­o­nal­na i pra­ved­na po­moć po­ljo­pri­vre­di

<strong> </strong> Mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Du­šan Pe­tro­vić po­se­tio je Srem­sku Mi­tro­vi­cu, 21. apri­la,  a tom pri­li­kom on je bio u Me­snoj in­du­stri­ji «Ne­delj­ko­vić» u Ša­šin­ci­ma, na far­ma­ma Đor­đa Ne­na­do­vi­ća u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i