Pro­tiv pr­lja­ve kam­pa­nje

Po­se­ta Je­le­ne Tri­van

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U okvi­ru pred­iz­bor­ne kam­pa­nje Srem­sku Mi­tro­vi­cu je pro­te­klog če­tvrt­ka po­se­ti­la pot­pred­sed­ni­ca DS-a Je­le­na Tri­van. Ona je no­vi­na­ri­ma iz­ja­vi­la da je kan­di­dat za pred­sed­ni­ka li­ste „Iz­bor za bo­lji

Me­re ko­je će po­kre­nu­ti Sr­bi­ju

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, pot­pred­sed­nik Glav­nog od­bo­ra  Srp­ske na­pred­ne stran­ke i dr Mi­len­ko Dže­le­to­vić, član GO i ko­or­di­na­tor Eko­nom­skog ti­ma SNS, pred­sta­vi­li su na tri­bi­ni u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, 20.

Za po­li­tič­ku i voj­nu ne­u­tral­nost

<strong> </strong> Pod slo­ga­ni­ma “Za Sr­bi­ju – znaš za­što” i “Do­sled­no za Mi­tro­vi­cu”, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je, 21. apri­la, odr­ža­na pred­iz­bor­na kon­ven­ci­ja De­mo­krat­ske stran­ke Sr­bi­je. U pri­su­stvu pred­sed­ni­ka DSS i pred­sed­nič­kog kan­di­da­ta,

Ra­ci­o­nal­na i pra­ved­na po­moć po­ljo­pri­vre­di

<strong> </strong> Mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Du­šan Pe­tro­vić po­se­tio je Srem­sku Mi­tro­vi­cu, 21. apri­la,  a tom pri­li­kom on je bio u Me­snoj in­du­stri­ji «Ne­delj­ko­vić» u Ša­šin­ci­ma, na far­ma­ma Đor­đa Ne­na­do­vi­ća u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i

Đi­las i Ne­di­mo­vić pot­pi­sa­li spo­ra­zum

<strong> Beograd - </strong>No­si­lac li­ste na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma „Vred­na Mi­tro­vi­ca“ Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić  oce­nio je pro­šle sed­mi­ce da su spo­ra­zu­mi ko­je je pot­pi­sao sa pot­pred­sed­nkom DS Bo­ja­nom Paj­ti­ćem i za­me­ni­kom pred­sed­ni­ka DS

Sti­žu slo­ve­nač­ki in­ve­sti­to­ri

&nbsp; <strong> Sremska Mitrovica - </strong>De­le­ga­ci­ja slo­ve­nač­kih pri­vred­ni­ka i gra­do­na­čel­ni­ka do­la­zi 20. apri­la u Srem­sku Mi­tro­vi­cu na dvo­dnev­ne raz­go­vo­re sa mi­tro­vač­kim pri­vred­ni­ci­ma. Ko­ji dan ra­ni­je, oče­ku­je se i zva­nič­na po­nu­da slo­ve­nač­kog in­ve­sti­to­ra

Sre­mu tre­ba vra­ti­ti cr­ve­nu bo­ju

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U če­tvr­tak, 12. apri­la u SPC “Pin­ki” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­ža­na je kon­ven­ci­ja SPS-PUPS-JS za Srem­ski okrug, na ko­joj je pred­sta­vljen pred­sed­nič­ki kan­di­dat te ko­a­li­ci­je Ivi­ca Da­čić.