Sa do­ma­ći­ni­ma o eko­nom­skoj sa­rad­nji

<strong> </strong> po­moć­ni­kom pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja. - Du­go sa­ra­đu­je­mo sa mno­gim agen­ci­ja­ma ko­je fi­nan­si­ra ame­rič­ka vla­da. Za­jed­no smo ra­di­li na pro­jek­tu re­for­me ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih pred­u­ze­ća od 2002. do 2005. go­di­ne.

Mi­tro­vi­ca ima ame­rič­ku po­dr­šku

- Že­le­la bih da se za­hva­lim go­spo­di­nu gra­do­na­čel­ni­ku na da­na­šnjem go­sto­prim­stvu to­kom mo­je pr­ve po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Go­spo­din gra­do­na­čel­nik i ja ima­li smo pri­li­ku da se sa­sta­ne­mo i po­raz­go­va­ra­mo

Je­šić raz­mi­šlja da ba­ta­li po­li­ti­ku

<strong> Inđija</strong> - Ka­da su ne­dav­no in­đij­ski fud­ba­le­ri bo­ra­vi­li na stra­ni, pi­ta­li ih pri­ja­te­lji šta ima no­vo u In­đi­ji? Od­go­vor je bio – ko­ji je na če­lu In­đi­je bez ma­lo 12

Bra­jan Sti­mler po­se­tio „Srem­ske no­vi­ne“

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Ata­še za štam­pu am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Be­o­gra­du po­se­tio je 28. apri­la „Srem­ske no­vi­ne“ gde je sa po­slo­vod­stvom i ured­ni­ci­ma na­šeg li­sta raz­go­va­rao o po­lo­ža­ju

Narod traži konkurentne rezultate

<p style="text-align: justify;">Srem­sku Mi­tro­vi­cu i ne­ko­li­ko okol­nih se­la  12. apri­la je po­se­tio , pred­sed­nik No­ve Sr­bi­je sa sa­rad­ni­ci­ma. U ovu po­se­tu  do­šao je, ka­ko nam je ob­ja­snio  da bi se

Protestna šetnja

<p style="text-align: justify;"> Sto­ti­nak čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke i Po­kre­ta soc­ci­ja­li­sta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci su pro­te­kle sed­mi­ce odr­ža­li pro­test­nu šet­nju od Žit­nog tr­ga do Grad­ske ku­će.</p> <p style="text-align: justify;">No­se­ći stra­nač­ka

Dogovor ili izbori

<p style="text-align: justify;"> Već iz­ve­sno vre­me Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ta­lac lo­šeg vo­đe­nja po­li­ti­ke i ne­sre­đe­nog sta­nja u De­mo­krat­skoj stran­ci na lo­kal­nom ni­vou, što se re­flek­tu­je ne sa­mo na ko­a­li­ci­ju, ne­go i

Podrška peticijama

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica </strong>- Gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce su sna­žno po­dr­ža­li na­rod­nu pe­ti­ci­ju Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je za de­cen­tra­li­za­ci­ju Sr­bi­je, kao i pe­ti­ci­ju za for­mi­ra­nje tri op­šti­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci –