Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci bo­le­sti u po­sled­njih ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja. U

Održan „Štrudelfest“

Nemački nacionalni savez Subotice i podružnica saveza u Sremskoj Mitrovici, Centar za kulturu „Sirmijumart“ i Bibloteka „Gligorije Vozarević“ organizovali su, protekle subote, na gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici „Štrudelfest“, manifestaciju

Ka­ra­van mla­dih LDP-a

Ka­ra­van mla­dih LDP-a po­se­tio je ne­dav­no Srem­sku Mi­tro­vi­cu i pred­sta­vio gra­đa­ni­ma plat­for­mu omla­din­ske po­li­ti­ke. Mla­di LDP-a in­si­sti­ra­ju na sve­o­bu­hvat­noj re­for­mi sred­njeg i vi­so­ko­škol­skog obra­zo­va­nja, otva­ra­nju Kan­ce­la­ri­je za mla­de u sva­kom me­stu

Sred­stva me­nja­ju si­ste­ma­ti­za­ci­ju

Se­kre­tar Skup­šti­ne gra­da pod­se­ća da su me­sne za­jed­ni­ce, kao po­se­ban ob­lik me­sne sa­mo­u­pra­ve, osno­va­ne  od stra­ne gra­da i da bi pre­sta­le da po­sto­je tre­ba po­seb­na grad­ska od­lu­ka, ali se

Po­dr­ža­va­mo evrop­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je

Am­ba­sa­dor­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Be­o­gra­du Me­ri Vor­lik pri­li­kom rad­ne po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci eks­lu­ziv­ni in­ter­vju da­la je „Srem­skim no­vi­na­ma. &nbsp; <strong> Sko­ro je obe­le­že­no 130 go­di­na di­plo­mat­skih od­no­sa iz­me­đu Sr­bi­je i SAD. Či­ni

Sa do­ma­ći­ni­ma o eko­nom­skoj sa­rad­nji

<strong> </strong> po­moć­ni­kom pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja. - Du­go sa­ra­đu­je­mo sa mno­gim agen­ci­ja­ma ko­je fi­nan­si­ra ame­rič­ka vla­da. Za­jed­no smo ra­di­li na pro­jek­tu re­for­me ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih pred­u­ze­ća od 2002. do 2005. go­di­ne.

Mi­tro­vi­ca ima ame­rič­ku po­dr­šku

- Že­le­la bih da se za­hva­lim go­spo­di­nu gra­do­na­čel­ni­ku na da­na­šnjem go­sto­prim­stvu to­kom mo­je pr­ve po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Go­spo­din gra­do­na­čel­nik i ja ima­li smo pri­li­ku da se sa­sta­ne­mo i po­raz­go­va­ra­mo

Pan­si­on­ski sme­štaj

Ko­ja su to  dva naj­po­zna­ti­ja ti­pa ži­vot­nog part­ne­ra kad je reč o ja­čem po­lu?  Onaj ko­jeg mno­go ne za­ni­ma ka­ko to da je sve uvek či­sto, ope­gla­no i sku­va­no, ni