Mitrovica od tri opštine

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica - </strong>Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca.</p> <p style="text-align: justify;">Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Se­la ure­di­ti do­ma­ći­ne ube­di­ti !

<p style="text-align: justify;"> Ka­da ne­kom bog da­je i ša­kom, i ka­pom, a tog ne­kog jed­no­stav­no mr­zi da se sa­gne i po­ku­pi te da­ro­ve, on­da se po ne­kom ne­pi­sa­nom pra­vi­lu, ili Mar­fi­je­vom

Provaljivali u vikendice

– Zbog osnovane sumnje da su izvršili pet teških krađa, policija je Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, u redovnom postupku, podnela krivične prijave protiv Dejana Lj. (19), Jovana

Igre bez granica

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U prepodnevnim časovima na gradskom trgu održane su "Igre bez granica", koje je organizovala Mitrovačka Gimnazija povodom Dana škole, odnosno svog 173. rođendana. Na Igrama su, pored

Od Pećinaca ima i Beograd koristi

- Dobar geografski položaj je samo jedna od bitnih stvari koji privlače investitore. Uz dobre lokacije, neophodni su i politička stabilnost, ali i dobra planska dokumentacija, korektan odnos prema

Radionica keramike

<p style="text-align: justify"></p> - Svi koji žele da znaju kako se prave keramičke posude mogu to da nauče u Muzeju Srema,  gde je u toku radionica  za izradu keramike . Radionica

Imenovan v.d. direktor „Ingasa“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">Sme­ni je pret­ho­di­la di­sku­si­ja, uglav­nom, opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka ko­ji su tvr­di­li da je Tr­bo­vić sme­njen zbog ot­ka­zi­va­nja po­slu­šno­sti lo­kal­nim čel­ni­ci­ma iako je u obra­zlo­že­nju za sme­nu pre­ci­zi­ra­no

Podrška šidskim srednjoškolcima

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> pro­te­kle ne­de­lje po­se­ti­la je Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ka­ko bi se upo­zna­la sa uslo­vi­ma u ko­ji­ma bo­ra­ve đa­ci sa te­ri­to­ri­je ove op­šti­ne.</p> <p