Ob­no­va fon­ta­ne Ka­me­ni cvet

Po­kret "Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja" po­kre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu za ob­no­vu fon­ta­ne Ka­me­ni cvet u grad­skom par­ku. Tim po­vo­dom u ne­de­lju su u cen­tru gra­da sa­ku­plja­ni pot­pi­si po­dr­ške ovoj ini­ci­ja­ti­vi. , član ovog

Pro­da­li tu­đe ku­ku­ru­ze i pše­ni­cu

U na­stav­ku ak­ci­je na su­zbi­ja­nju ko­rup­ci­je, pri­pad­ni­ci Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sa­rad­nji sa Vi­šim jav­nim tu­ži­la­štvom u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, li­ši­li su slo­bo­de i spro­ve­li is­tra­žnom

Am­bi­ci­o­zni pla­no­vi za bu­duć­nost

Čla­no­vi Grad­skog od­bo­ra SPS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, za­jed­no sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma i go­sti­ma, 16. ju­la, u ho­lu Grad­ske skup­šti­ne, sve­ča­no su obe­le­ži­li 21-go­di­šnji­cu osni­va­nja So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je. Pri­je­mu u čast

Đe si bra­te, što či­niš?

Po­sto­ji ne­ko­li­ko na­či­na da se ode na mo­re u Cr­nu Go­ru a je­dan od njih je i pu­to­va­nje vo­zom. To je svo­je­vr­sna avan­tu­ra po­put vo­žnje Šar­gan­skom osmi­com, sa­mo pet­na­e­stak sa­ti

Useljeno 17 stanova

<strong> Laćarak</strong> -Ministar rada i socijalne politike uručili su, proteklog petka, u Laćarku ključeve  17 stanova porodicama palih boraca i ratnih vojnih invalida.  Stambena zgrada izgrađena je sredstvima Vlade Japana, NIP-a

Da li je vi­še – ma­nje?

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Usva­ja­nje iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pre­ma re­či­ma , pred­sed­ni­ka Grad­skog od­bo­ra G 17 plus, ko­ja je i čla­ni­ca Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je, pred­sta­vlja po­be­du gra­đa­na ko­ji

Marihuana u kolibi

– U kolibi na izletištu Borkovac, koju je koristio Uroš P. (37) iz Vognja, policija je pronašla 56 grama marihuane. Uroš P. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do

Arsenal u kući

- U pretresu stana Pere P. (56) sa područja Sremske Mitrovice, policija je pronašla i oduzela ručnu bombu, dva pištolja kalibra 7,62 milimetra i 96 metaka za pištolj i