Radionica keramike

<p style="text-align: justify"></p> - Svi koji žele da znaju kako se prave keramičke posude mogu to da nauče u Muzeju Srema,  gde je u toku radionica  za izradu keramike . Radionica

Imenovan v.d. direktor „Ingasa“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">Sme­ni je pret­ho­di­la di­sku­si­ja, uglav­nom, opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka ko­ji su tvr­di­li da je Tr­bo­vić sme­njen zbog ot­ka­zi­va­nja po­slu­šno­sti lo­kal­nim čel­ni­ci­ma iako je u obra­zlo­že­nju za sme­nu pre­ci­zi­ra­no

Podrška šidskim srednjoškolcima

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> pro­te­kle ne­de­lje po­se­ti­la je Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ka­ko bi se upo­zna­la sa uslo­vi­ma u ko­ji­ma bo­ra­ve đa­ci sa te­ri­to­ri­je ove op­šti­ne.</p> <p

Sremu predstoji političko iznenađenje

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Po­sle iz­bo­ra na ko­ji­ma će­mo si­gur­no ostva­ri­ti uspeh, ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i part­ne­ri­ma u URS ću pred­lo­ži­ti ap­so­lut­nu de­par­ti­za­ci­ju i de­po­li­ta­zi­ca­ju jav­nih pred­u­ze­ća, što je rak ra­na

Difenbahija

<p style="text-align: justify;">Jed­na od naj­de­ko­ra­tiv­ni­jih sob­nih bi­lja­ka, krup­nih ze­le­nih li­sto­va pro­ša­ra­nih žu­tim u vi­še kom­bi­na­ci­ja. Ra­ste ve­o­ma br­zo pa joj je po­treb­no vi­še pro­sto­ra i če­sto pre­sa­đi­va­nje, pri­ja joj če­sto

Digitalni ram za slike

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Sva­ko od nas ima na sto­lu sli­ku ili sli­ke svo­jih naj­mi­li­jih. To su naj­če­šće po­ro­dič­ne sli­ke i sli­ke pri­ja­te­lja. Na­vi­kli smo da ih gle­da­mo u ra­mo­vi­ma

Džip na dar

<p style="text-align: justify;">Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja džip „mi­cu­bi­ši“,  kao po­moć lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve bu­du­ćoj sta­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je u In­đi­ji. No­va sta­ni­ca bi­će nad­le­žna za sa­o­bra­ćaj na te­ri­to­ri­ja­ma op­šti­na In­đi­ja i Sta­ra